Product Catalog
产品目录
  • 微米固体纤维颗粒状细胞外基质
  • 循环肿瘤细胞培养试剂盒
  • 类器官培养试剂盒
品名
规格
价格
微米固体纤维颗粒状细胞外基质(基础) 50 mL 询价
微米固体纤维颗粒状细胞外基质(基础) 200 mL 询价
微米固体纤维颗粒状细胞外基质(预制) 5 mL 询价
微米固体纤维颗粒状细胞外基质(预制) 10 mL 询价
微米固体纤维颗粒状细胞外基质