R121Lu01 非小细胞肺癌及匹配癌旁组织芯片,附EGFR IHC结果,WHO Grade,TNM及Stage
点数 121 例数 61
行数 10 列数 13
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

R121Lu01


非小细胞肺癌及匹配癌旁组织芯片,包含30例肺鳞状细胞癌,30例肺腺癌及其匹配癌旁,加一例正常肺做标记点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 74 鳞状细胞癌 1 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*2.5 EGFR: ++
A2 74 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
A3 60 鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*3.0 EGFR: ++
A4 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
A5 52 鳞状细胞癌 2 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 直径1.5 EGFR: +
A6 52 肺气肿 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
A7 79 鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*4*3 EGFR: +++
A8 79 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
A9 70 鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +++
A10 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
A11 69 鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6*5*3.5 EGFR: +
A12 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
B1 63 鳞状细胞癌 2--3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*3.5*2.5 EGFR: ++
B2 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
B3 62 鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.5*2*1.5 EGFR: -
B4 62 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
B5 67 鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*4*2 EGFR: +++
B6 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR:
B7 51 鳞状细胞癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*4.0*3.5 EGFR: +++
B8 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR:
B9 68 鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2.5*2 EGFR: +++
B10 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
B11 70 鳞状细胞癌 2--3 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
B12 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
C1 59 鳞状细胞癌 2--3 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.5*2.5*2 EGFR: +++
C2 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
C3 65 鳞状细胞癌 2--3 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 8*7*4 EGFR: +
C4 65 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
C5 49 鳞状细胞癌 2--3 T1aN0M0 IA 恶性 肺癌 原发 2*2*1.5 EGFR: ++
C6 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
C7 53 鳞状细胞癌(瘤性坏死) * T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.7*2.5*2.5 EGFR: -
C8 53 肺水肿 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
C9 59 鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.5*2.5*2 EGFR: +++
C10 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: *
C11 70 鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*5*6 EGFR: +++
C12 70 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: +
D1 64 鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.0*6.0*4.5 EGFR: -
D2 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
D3 65 鳞状细胞癌 3 T1bN0M0 IA 恶性 肺癌 原发 3*2.7*2 EGFR: +
D4 65 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
D5 67 鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.3×2.0×1.5 EGFR: +
D6 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
D7 59 鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5*5*3 EGFR: +++
D8 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
D9 52 鳞状细胞癌 3 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 2*2*2 EGFR: +++
D10 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: *
D11 50 鳞状细胞癌 3 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: *
D12 50 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
E1 52 鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 7*4.5*3 EGFR: -
E2 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
E3 78 鳞状细胞癌 3 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2*1.5*1.5 EGFR: +++
E4 78 间质性肺炎 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
E5 60 鳞状细胞癌 3 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +
E6 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
E7 62 鳞状细胞癌 3 T1bN0M0 IA 恶性 肺癌 原发 3*3*1.5 EGFR: +++
E8 62 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: +++
E9 60 鳞状细胞癌 3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*3.0 EGFR: +++
E10 60 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
E11 70 鳞状细胞癌 3 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5*4*6.5 EGFR: +++
E12 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F1 51 腺癌 1 T1aN0M0 IA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.0*3.0 EGFR: ++
F2 51 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F3 60 腺癌 1 T2N0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*5*3.5 EGFR: -
F4 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F5 71 腺癌 1 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3*2 EGFR: +++
F6 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F7 58 腺癌 1 T4N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 3*3*2 EGFR: -
F8 58 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F9 61 腺癌 1--2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +
F10 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
F11 67 腺癌 1--2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*3*2 EGFR: +++
F12 67 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G1 53 腺癌 1--2 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.8*1.6*1.2 EGFR: -
G2 53 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G3 46 腺癌 2 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +++
G4 46 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G5 66 腺癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +++
G6 66 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G7 53 腺癌 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.5*4.0*3.5 EGFR: +++
G8 53 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G9 50 腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5.5*5.5*4 EGFR: +++
G10 50 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
G11 60 腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +++
G12 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H1 62 腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*3*3 EGFR: -
H2 62 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H3 77 腺癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 9*9*7.5 EGFR: +
H4 77 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H5 45 腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*3*2.5 EGFR: +++
H6 45 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H7 56 腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*6*1.5 EGFR: +++
H8 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H9 60 腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 5.0*5.0*4.5 EGFR: +++
H10 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
H11 59 腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3.0*2.5*2.0 EGFR: +++
H12 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
I1 44 腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4.5×4 EGFR: -
I2 44 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
I3 52 腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.0*4.5*4.0 EGFR: ++
I4 52 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: +
I5 66 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径4.0 EGFR: ++
I6 66 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: ++
I7 70 腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: +++
I8 70 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: ++
I9 51 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径4.5 EGFR: +++
I10 51 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: +++
I11 50 腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
I12 50 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
J1 70 腺癌 2--3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*4*3 EGFR: -
J2 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
J3 75 腺癌 3 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
J4 75 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
J5 63 腺癌 3 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*3*1.5 EGFR: +++
J6 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: +++
J7 68 腺癌 3 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
J8 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
J9 67 腺癌 3 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
J10 67 间质性肺炎伴肺水肿 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: *
J11 77 腺癌 3 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 * EGFR: -
J12 77 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - - EGFR: -
J13 47 肺组织(右肺上叶) - - - 正常 - - - - - EGFR: -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。