D024St01 胃腺癌组织芯片,附WHO Grade,TNM及Stage分期
点数 24 例数 24
行数 5 列数 7
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D024St01


胃腺癌组织测试芯片,包含24例胃腺癌,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 72 腺癌 1 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*2
A2 74 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*5*1
A3 64 腺癌 1 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发
A4 66 腺癌 1 T3N1M0 III 恶性 胃癌 原发 6*4*1
A5 66 腺癌 1 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8.5*8*2
B1 74 腺癌 2 T4bN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*4*1
B2 43 腺癌 2 T2N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发
B3 67 腺癌 2 T4bN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发
B4 49 腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 13*9*2
B5 59 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
C1 65 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发
C2 66 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*4*2
C3 60 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*3*1
C4 51 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 9*6.5*1
C5 58 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发
D1 58 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发
D2 77 腺癌 3 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*5*1.5
D3 49 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2
D4 65 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发
D5 44 腺癌 3 T1N1M0 IB 恶性 胃癌 原发
E1 64 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发
E2 62 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*2.8*1.2
E3 62 腺癌(少许) 3 T4aN3M0 IIIC 恶性 胃癌 原发
E4 67 粘液腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 9*7*2
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。