R096Lu02 肺腺癌及其匹配癌旁组织组合芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 96 例数 48
行数 8 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

R096Lu02


肺腺癌及其匹配瘤旁组织组合芯片,含48例肺腺癌及其匹配癌旁肺组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 73 粘液腺癌 1 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.4*4.0*3.7
A2 73 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 57 粘液乳头腺癌 1 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*3.5*3.5
A4 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 55 腺泡乳头型腺癌 1 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*3.2*3.2
A6 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 68 腺泡微乳头状腺癌 1 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 5.5*4.5*3.5
A8 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 58 乳头状腺癌 1 T4N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 3*3*2
A10 58 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 61 腺泡型腺癌 1 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 -
A12 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 60 乳头状腺癌 1 T2N0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*5*3.5
B2 60 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 64 腺泡型腺癌 1 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
B4 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 67 腺泡乳头状腺癌 1--2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*3*2
B6 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 74 乳头状腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 直径4.6cm
B8 74 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B9 53 腺泡型腺癌 1 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.8*1.6*1.2
B10 53 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B11 72 腺泡型腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 约4.5*3.5*3.0
B12 72 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 68 腺泡型腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*3.2
C2 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 47 腺泡型腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3.5*3.0*2.8
C4 47 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 68 附壁型腺癌 2 T3N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 直径5
C6 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 63 腺泡型腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.4*3.9*3.5
C8 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C9 38 腺泡型腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.2*3.5*3.5
C10 38 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
C11 63 腺泡型腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3.3
C12 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 71 腺泡乳头状腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.0*3.0*2.5
D2 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 51 腺泡型腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.9*3.8*3.5
D4 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 48 腺泡型腺癌 2 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5*4.6*3.5
D6 48 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 55 腺泡型腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.2*3.3*3.0
D8 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 70 腺泡型腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*4*4
D10 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 70 乳头状腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
D12 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 61 粘液/非粘液腺癌 2 T2aN3M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3.2
E2 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 63 附壁型腺癌 1 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2*2*1.2
E4 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 51 腺泡乳头状腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4.5*4.0*3.6
E6 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 62 腺泡型腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5.0*4.5*4.0
E8 62 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 57 乳头状腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2.5*1.5
E10 57 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 40 腺泡乳头状腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 直径约4.0
E12 40 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 62 实体型腺癌 2--3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*3*3
F2 62 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 68 粘液腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 大小约4.5*4.0*4.0
F4 68 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 71 附壁型腺癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3*2
F6 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 56 腺泡型腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*6*1.5
F8 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 60 腺泡型腺癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5.0*5.0*4.5
F10 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F11 57 腺泡乳头状腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约5.7
F12 57 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 50 腺泡型腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5.5*5.5*4
G2 50 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 52 腺泡型腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.0*4.5*4.0
G4 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 58 腺泡乳头状腺癌(慢性炎) 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*3.0
G6 58 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 58 实体型腺癌 3 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.6*3.5
G8 58 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 37 实体型腺癌 3 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4.8*4.0*3.0
G10 37 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G11 55 实体型腺癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*3.5*3
G12 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H1 56 实体型腺癌 3 T1cN3M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 3*2.5*2
H2 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 56 实体型腺癌 3 T2N0M0 - 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3cm
H4 56 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 55 实体型腺癌 3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 -
H6 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H7 43 实体型腺癌 3 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3*3
H8 43 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 56 腺泡型腺癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.1*4*3.9
H10 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H11 63 粘液/非粘液腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4.5*3*2
H12 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。