D041St01 早期胃癌及瘤旁胃组织组合芯片
点数 41 例数 41
行数 6 列数 7
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D041St01


早期胃癌及瘤旁胃组织组合芯片,含早期胃癌35例,瘤旁6例


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 47 腺癌II级 2 T1aN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 7.5*6.5*2.5
A2 59 腺癌II级 2 T1aN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 -
A3 50 腺癌II级 2 T2N0M0 IA 恶性 胃癌 原发 -
A4 67 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
A5 62 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.0*2.0*2.0
A6 59 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5.3*2.5*2.0
A7 44 腺癌II级 2 T1bN0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3.5*3.5*0.5
B1 52 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*2*0.3cm
B2 62 腺癌II级 2 T1bN0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.0*3.5*0.5
B3 67 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4.0*0.8
B4 56 腺癌II级 2 T1bN1M0 IB 恶性 胃癌 原发 3.0*2.5*0.5
B5 50 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B6 53 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B7 50 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径1.0
C1 46 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
C2 59 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
C3 59 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*3*0.8cm
C4 66 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
C5 74 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
C6 73 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
C7 61 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
D1 51 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
D2 57 腺癌II-III级 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*2*1
D3 76 腺癌II-III级 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*3*0.8
D4 80 腺癌II-III级 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*1
D5 69 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5*3.5*2.3
D6 67 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*1
D7 56 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*1.5
E1 73 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5*4*2
E2 52 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5*3*1
E3 41 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5cm*3.5cm*2cm
E4 73 腺癌III级 3 T2NOMO IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4cm
E5 73 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径约2.6
E6 65 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
E7 75 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5*0.5
F1 53 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F2 62 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 74 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F4 76 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 66 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F6 65 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。