R096Lu01 肺鳞状细胞癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 96 例数 48
行数 8 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

R096Lu01


肺鳞状细胞癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,含48例鳞状细胞癌及其匹配瘤旁肺组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 49 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 7*6*5
A2 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 71 非角化型鳞状细胞癌 2 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.5*2*2
A4 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 57 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*2.5*4
A6 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 49 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3*3
A8 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 64 角化型鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*4*3
A10 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 79 角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.5*5.5
A12 79 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 64 非角化型鳞状细胞癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
B2 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 64 角化型鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2*2
B4 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 61 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5.5*5*4
B6 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 67 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*4*3
B8 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B9 59 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约4.5
B10 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B11 56 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约5.6
B12 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 66 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4.0*4.0*2.0
C2 66 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 69 角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6*5*3.5
C4 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 42 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*2*2
C6 42 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 68 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*3*1
C8 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C9 68 非角化型鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2.5*2
C10 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C11 62 角化型鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.5*2*1.5
C12 62 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 63 角化型鳞状细胞癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 8*5*2.5
D2 63 肺水肿 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 64 角化型鳞状细胞癌 2 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 1.5*1.2*1.2
D4 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 52 角化型鳞状细胞癌 2 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 直径1.5
D6 52 肺气肿 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 71 角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5.5*5.5*3.5
D8 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 46 非角化型鳞状细胞癌 2 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.0*3.5*3.0
D10 46 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 51 角化型鳞状细胞癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*4.0*3.5
D12 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 60 非角化型鳞状细胞癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5.0*5.0*4.5
E2 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 69 非角化型鳞状细胞癌 2--3 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3.2
E4 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 57 非角化型鳞状细胞癌 2--3 T3N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 7*5*5
E6 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 70 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*1.6*0.6
E8 70 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 56 角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4.5*4.2*4.0
E10 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 48 非角化型鳞状细胞癌 3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*5*4
E12 48 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 65 角化型鳞状细胞癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 8*7*4
F2 65 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 50 非角化型鳞状细胞癌伴坏死 2 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 -
F4 50 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 70 非角化型鳞状细胞癌 2 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 -
F6 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 49 非角化型鳞状细胞癌 2 T1aN0M0 IA 恶性 肺癌 原发 2*2*1.5
F8 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 69 非角化型鳞状细胞癌 2--3 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3.8*3*2.2
F10 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F11 52 基底样鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 7*4.5*3
F12 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 60 角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约4.5
G2 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 44 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
G4 44 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 67 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.3*2.0*1.5
G6 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 52 非角化型鳞状细胞癌 3 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 2*2*2
G8 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 59 非角化型鳞状细胞癌 3 T2N0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*5*3
G10 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G11 67 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.6*3.2*3.1
G12 67 肺水肿 - - - 瘤旁 - - - - -
H1 58 非角化型鳞状细胞癌(少许) 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*2*2
H2 58 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 64 非角化型鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.0*6.0*4.5
H4 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 69 非角化型鳞状细胞癌(少许) 3 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.5*1.5*1
H6 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H7 53 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4.0*4.5*3.5
H8 53 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 52 非角化型鳞状细胞癌 3 T1cN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3*2.5*1.5
H10 52 肺组织及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H11 60 非角化型鳞状细胞癌 3 T2N0M0 IB 恶性 肺癌 原发 -
H12 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。