D077St01 Her-2(0、1、2、3)胃癌组织芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 77 例数 77
行数 8 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D077St01


Her-2(0、1、2、3)胃癌组织芯片,含胃腺癌69例,胃神经内分泌癌1例及其7例匹配的瘤旁胃组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 73 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3.5*2 Her-2:0
A2 58 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*3*0.5 Her-2:0
A3 73 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5*2 Her-2:0
A4 61 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5 Her-2:0
A5 54 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:0
A6 67 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 15*10*3 Her-2:0
A7 52 腺癌 2 T1bN0M0 I 恶性 胃癌 原发 3*2*0.3 Her-2:0
A8 45 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2*0.8 Her-2:0
A9 61 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 2.5*2*1.5 Her-2:0
A10 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8*7*0.8 Her-2:0
B1 50 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 4.5*3*1;3.5*3*1 Her-2:0
B2 73 粘液腺癌 3 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*6*1 Her-2:0
B3 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4 Her-2:0
B4 64 粘液腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.4 Her-2:0
B5 64 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 3*2.5 Her-2:0
B6 64 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*4 Her-2:0
B7 54 低粘附性腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7.5*7 Her-2:0
B8 71 腺癌 1--2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3*0.8 Her-2:0
B9 68 腺癌 2 T2N3M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*3.5 Her-2:0
B10 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:0
C1 66 腺癌 3 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 10*6 Her-2:0
C2 79 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*5*1 Her-2:0
C3 44 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4*0.8 Her-2:0
C4 67 腺癌 2 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6.5*6*1.4 Her-2:0
C5 81 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2.2*1.7 Her-2:0
C6 59 腺癌 2 T4N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 15*8*4 Her-2:0
C7 71 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6*5.5 Her-2:0
C8 69 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6.5*5.7 Her-2:0
C9 58 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*4 Her-2:0
C10 79 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 直径5 Her-2:0
D1 69 腺癌 3 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4 Her-2:0
D2 58 腺癌 3 T4bN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 4*4*1 Her-2:0
D3 56 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*0.7 Her-2:0
D4 57 腺癌 2 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4*0.5 Her-2:0
D5 65 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*7*1.7 Her-2:0
D6 61 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5*0.8 Her-2:0
D7 70 腺癌伴坏死 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 9.5*6*1 Her-2:0
D8 67 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5.5*5 Her-2:0
D9 63 腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 - Her-2:0
D10 61 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:0
E1 65 腺神经内分泌癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8*7 Her-2:0
E2 67 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
E3 44 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
E4 61 低粘附性腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*3.5*2 Her-2:1+
E5 75 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
E6 50 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*4 Her-2:1+
E7 76 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 Her-2:1+
E8 68 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*3*0.8 Her-2:1+
E9 70 腺癌 2--3 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5 Her-2:1+
E10 79 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 * Her-2:1+
F1 57 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*4.5 Her-2:1+
F2 62 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*7 Her-2:1+
F3 65 腺癌 2 T2N0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
F4 69 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
F5 53 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 - Her-2:1+
F6 57 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 - Her-2:2+
F7 49 腺癌(平滑肌组织) 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*3.5*0.5 Her-2:2+
F8 68 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 11*7 Her-2:2+
F9 73 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4.5*3 Her-2:2+
F10 54 腺癌 2--3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*5*1.4 Her-2:2+
G1 70 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4 Her-2:2+
G2 65 腺癌 2 T3N0M0 - 恶性 胃癌 原发 5.5*5*1.5 Her-2:2+
G3 70 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*7*2 Her-2:2+
G4 61 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 直径5 Her-2:2+
G5 82 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.7*2.2*2 Her-2:3+
G6 47 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 胃癌 原发 7.5*6.5*2.5 Her-2:3+
G7 63 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*6 Her-2:3+
G8 49 腺癌 2 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 - Her-2:3+
G9 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*4 Her-2:3+
G10 61 神经内分泌癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5*3.5 Her-2:3+
H1 57 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - - -
H2 56 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - - -
H3 65 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - - -
H4 61 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - - -
H5 82 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - - -
H6 57 轻度浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - - -
H7 70 重度浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。