D1980201 高密度胃腺癌组织芯片,附WHO Grade,TNM和Stage分期
点数 198 例数 190
行数 13 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D1980201


高密度胃腺癌组织芯片,190例胃腺癌及8例匹配远端胃组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 64 腺癌I-II级 1--2 T2N0M0 IB 恶性
A2 70 腺癌I级 1 T3N0M0 IIA 恶性
A3 40 腺癌I-II级 1--2 T3N0M0 IIA 恶性
A4 66 腺癌I 1 T3N1M0 IIB 恶性
A5 66 腺癌I 1 T3N0M0 IIA 恶性
A6 70 腺癌I-II 1--2 T3N0M0 IIA 恶性
A7 51 腺癌II 2 T4bN3M0 IIIC 恶性
A8 66 腺癌II-III 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性
A9 62 腺癌II级 2 T4aN2M0 IIIB 恶性
A10 79 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
A11 52 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
A12 76 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
A13 64 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
A14 62 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
A15 51 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
A16 40 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
B1 51 腺癌II-III级 2--3 T3N1M0 IIB 恶性
B2 60 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
B3 60 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
B4 59 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
B5 55 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
B6 54 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
B7 64 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
B8 66 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
B9 53 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
B10 70 腺癌II级 2 T4bN0M0 IIIB 恶性
B11 68 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
B12 51 腺癌II级 2 T4aN2M0 IIIB 恶性
B13 39 少许腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
B14 62 腺癌II级 2 T3N3M0 IIIB 恶性
B15 67 腺癌II级 2 T4aN2M0 IIIB 恶性
B16 54 腺癌II-III级 2--3 T3N1M0 IIB 恶性
C1 62 乳头状腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
C2 48 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
C3 48 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
C4 78 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
C5 42 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
C6 53 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
C7 61 腺癌II-III级 2--3 T3N1M0 IIB 恶性
C8 67 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
C9 54 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
C10 50 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
C11 52 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
C12 48 少许腺癌II级伴坏死 2 T3N0M0 IIA 恶性
C13 61 腺癌III级 3 T4aN0M1 IIIA 恶性
C14 48 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
C15 64 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
C16 67 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
D1 58 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
D2 62 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
D3 50 腺癌II级 2 T3N1M0 IIB 恶性
D4 75 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
D5 81 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
D6 54 腺癌II级 2 T3N2M0 IIIA 恶性
D7 62 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
D8 66 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
D9 66 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
D10 64 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
D11 76 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
D12 48 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
D13 56 腺癌II级 2 T3N3M0 IIIB 恶性
D14 52 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
D15 64 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
D16 53 少许腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性
E1 64 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E2 68 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E3 80 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E4 61 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
E5 62 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E6 58 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E7 58 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E8 48 粘液腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
E9 40 粘液腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
E10 73 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E11 53 粘液腺癌III级部分为印戒细胞癌 3 T3N1M0 IIB 恶性
E12 68 粘液腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E13 66 粘液腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
E14 65 粘液腺癌II-III级 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性
E15 80 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
E16 48 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F1 59 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
F2 56 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F3 90 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F4 52 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
F5 65 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
F6 55 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F7 32 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F8 61 腺癌III级部分为粘液腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性
F9 67 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F10 60 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F11 42 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
F12 59 腺癌III级部分为粘液腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
F13 42 少许腺癌组织 - T3N0M0 IIA 恶性
F14 25 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F15 42 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
F16 41 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G1 65 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G2 70 粘液腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
G3 28 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G4 41 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G5 52 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G6 67 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G7 80 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
G8 45 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G9 43 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G10 67 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
G11 58 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G12 53 粘液腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G13 55 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
G14 54 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
G15 34 腺癌III级 3 T2N2M0 IIB 恶性
G16 60 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
H1 36 腺癌II-III 级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
H2 48 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H3 66 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
H4 60 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H5 66 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H6 37 腺癌III级 3 T4bN0M0 IIIB 恶性
H7 76 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
H8 60 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
H9 73 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
H10 70 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
H11 71 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H12 41 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H13 64 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H14 51 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
H15 53 腺癌III级 3 T4aN2N0 IIIB 恶性
H16 46 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
I1 60 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I2 64 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
I3 56 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I4 68 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I5 60 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I6 65 少许粘液腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
I7 62 腺癌II-III级 2--3 T3N1M0 IIB 恶性
I8 72 腺癌(平滑肌组织慢性炎) - T3N0M0 IIA 恶性
I9 61 慢性胃炎 - T3N0M0 IIA 恶性
I10 50 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
I11 65 腺癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
I12 83 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
I13 71 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I14 48 腺癌II-III级 2--3 T3N1M0 IIB 恶性
I15 40 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
I16 46 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
J1 48 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J2 68 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J3 53 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
J4 62 少许腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
J5 68 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
J6 42 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J7 59 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J8 73 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
J9 53 腺癌III级 3 T4bN3M0 IIIC 恶性
J10 66 粘液腺癌III级 3 T4aN0M0 IIIA 恶性
J11 72 极少许腺癌 级 - T3N0M0 IIA 恶性
J12 67 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J13 62 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
J14 68 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
J15 39 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
J16 68 粘液腺癌III级部分为印戒细胞癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性
K1 61 腺癌III级 3 T4bN3M0 IIIC 恶性
K2 78 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
K3 50 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K4 68 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K5 56 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
K6 69 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K7 62 腺癌(血管平滑肌组织慢性炎) - T3N0M0 IIA 恶性
K8 66 粘液腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K9 61 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
K10 78 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K11 48 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K12 56 粘液腺癌III级部分为印戒细胞癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
K13 55 少许腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
K14 49 少许腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
K15 65 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
K16 44 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
L1 44 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
L2 43 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
L3 82 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
L4 67 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
L5 53 腺癌III级 3 T3N3M0 IIIB 恶性
L6 41 腺癌III级 3 T3N1M0 IIB 恶性
L7 48 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
L8 75 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
L9 68 腺癌(纤维脂肪组织) - T3N1M0 IIB 恶性
L10 32 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
L11 57 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
L12 63 腺癌III级 3 T3N2M0 IIIA 恶性
L13 50 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
L14 64 腺癌III级 3 T3N0M0 IIA 恶性
L15 44 少许胃组织,同K16 - - - 瘤旁
L16 62 胃组织,同A14 - - - 瘤旁
M1 44 中度慢性胃炎,同L1 - - - 瘤旁
M2 64 胃组织,同A13 - - - 瘤旁
M3 65 中度慢性胃炎,同K15 - - - 瘤旁
M4 49 胃组织,同K14 - - - 瘤旁
M5 55 中度慢性胃炎伴活动,同K13 - - - 瘤旁
M6 76 轻度萎缩性胃炎,同A12 - - - 瘤旁
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1. 收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;2. 请在实验前60°烤片30分钟;3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。