D1060201 胃癌Stage(0-IV)组织芯片,附WHO Grade,TNM和Stage分期(AJCC 8#)
点数 106 例数 106
行数 9 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D1060201


胃癌Stage(0-IV)组织芯片,含1例粘膜内癌,1例Stage IB,32例Stage IIA,24例Stage IIB,23例Stage IIIA,18例Stage IIIB,1例Stage IV,3例瘤旁组织及3例正常胃组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 35 粘膜内腺癌 - TisN0M0 0 恶性 胃溃疡?
A2 60 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌
A3 66 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A4 42 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A5 51 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A6 79 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A7 62 乳头状腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A8 78 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A9 76 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A10 48 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A11 50 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
A12 53 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B1 53 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B2 67 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B3 59 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B4 67 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B5 57 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B6 48 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B7 56 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B8 52 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B9 82 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B10 58 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B11 40 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
B12 55 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C1 46 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C2 51 腺癌(胃粘膜慢性炎) T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C3 42 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C4 75 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C5 65 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C6 59 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C7 47 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C8 58 腺癌,部分为粘液腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C9 62 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C10 66 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
C11 34 腺癌 3 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌
C12 66 腺癌伴坏死 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌
D1 80 粘液腺癌 1--2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D2 53 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D3 65 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D4 78 腺癌,部分为粘液腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D5 53 腺癌,部分为粘液腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D6 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D7 61 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D8 61 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D9 81 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D10 41 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D11 54 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
D12 49 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E1 64 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E2 68 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E3 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E4 48 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E5 48 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E6 61 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E7 46 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌
E8 53 腺癌 2 T4bN0M0 IIB 恶性 胃癌
E9 70 腺癌 2 T4bN0M0 IIB 恶性 胃癌
E10 61 腺癌 2 T4aN0M0 IIIA 恶性 胃癌
E11 39 乳头状腺癌伴坏死 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
E12 70 粘液腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F1 65 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F2 66 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F3 48 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F4 48 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F5 48 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F6 60 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F7 52 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F8 44 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F9 43 腺癌(慢性萎缩性胃炎伴肠化) T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F10 64 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F11 62 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
F12 62 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G1 46 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G2 63 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G3 54 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G4 68 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G5 52 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G6 64 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G7 72 腺癌 1--2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G8 81 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G9 63 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌
G10 67 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
G11 53 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
G12 42 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H1 56 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H2 73 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H3 76 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H4 62 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H5 40 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌
H6 53 腺癌 2 T4aN2N0 IIIB 恶性 胃癌
H7 62 乳头状腺癌 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
H8 67 粘液腺癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
H9 66 粘液腺癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
H10 67 粘液腺癌 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
H11 51 腺癌伴坏死 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
H12 68 粘液腺癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
I1 66 腺癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌
I2 51 腺癌 2 T4bN3M0 IIIC 恶性 胃癌
I3 53 腺癌 3 T4bN3M0 IIIC 恶性 胃癌
I4 61 少许腺癌3 3 T3N3M1 IV 恶性 胃癌
I5 61 瘤旁胃组织(慢性胃炎) - - - 瘤旁 -
I6 41 瘤旁胃组织(胃粘膜慢性炎) - - - 瘤旁 -
I7 53 瘤旁胃组织(慢性萎缩性胃炎伴肠化) - - - 瘤旁 -
I8 42 少许胃组织 - - - 正常 -
I9 45 正常胃粘膜组织 - - - 正常 -
I10 30 正常胃组织 - - - 正常 -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。