U138Ki01 肾癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,附WHO Grade,TNM及Stage
点数 138 例数 69
行数 12 列数 12
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

U138Ki01


肾癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,含60例透明细胞癌,3例乳头状癌及6例嫌色细胞癌及其匹配瘤旁肾组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 50 透明细胞癌(少许) 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*5.5
A2 50 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 63 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6.5
A4 63 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 65 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5*4
A6 65 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 84 透明细胞癌 1 T1N1M0 III 恶性 肾癌 原发 6*5*5
A8 84 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 62 透明细胞癌 1 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 7.5*6*5.5
A10 62 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 62 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.7*3*2
A12 62 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 69 透明细胞癌(少许) 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4.5*4*4
B2 69 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 46 透明细胞癌 1 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 8*6*6
B4 46 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 70 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 最大径约3
B6 70 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 71 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*5
B8 71 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B9 45 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*3*2.5
B10 45 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B11 72 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*3*1.5
B12 72 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 72 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5*4*3
C2 72 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 82 透明细胞癌 1 T1N1M0 III 恶性 肾癌 原发 6.5*6.5*6.5
C4 82 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 54 透明细胞癌 1 T2bN0M0 II 恶性 肾癌 原发 15*10*7
C6 54 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 47 透明细胞癌 1 PT1N0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*5.5*5.0
C8 47 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C9 49 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3*3
C10 49 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C11 56 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*4.0*3.0
C12 56 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 70 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*3*2.5
D2 70 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 50 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*4*2.5
D4 50 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 39 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*4*4.5
D6 39 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 53 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*4.5*3
D8 53 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 51 透明细胞癌(瘤旁肾组织) 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5*4
D10 51 瘤旁肾组织(透明细胞癌) - - - 瘤旁 - - - - -
D11 59 透明细胞癌 2 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 8.5*6.5*7
D12 59 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 48 透明细胞癌 2 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 10*7*6
E2 48 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 68 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3.5
E4 68 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 60 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5*5*4
E6 60 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 56 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6.5*4.5
E8 56 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 69 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6*6
E10 69 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 41 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*6*5
E12 41 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 51 透明细胞癌 2 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 9*8*6
F2 51 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 42 透明细胞癌 1--2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5
F4 42 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 52 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5*2
F6 52 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 86 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.6*4.5*3.5
F8 86 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 59 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.0*3.5*3.5
F10 59 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F11 49 透明细胞癌 2 T2N0M0 II 恶性 肾癌 原发 8.0*6.0*3.5
F12 49 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 61 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.0*5.0*4.5
G2 61 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 50 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 8.0*5.5*4.5
G4 50 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 56 透明细胞癌 3 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4.0*4.0*3.5
G6 56 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 49 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*4.0*3.5
G8 49 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 51 透明细胞癌 1--2 - 恶性 肾癌 原发 -
G10 51 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G11 59 透明细胞癌 2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 -
G12 59 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H1 51 透明细胞癌 2--3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*6*4
H2 51 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 49 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 8*7*6
H4 49 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 46 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3*2
H6 46 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H7 47 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6.5*6
H8 47 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 54 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 8*7*5
H10 54 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H11 52 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4.5*3.5*3
H12 52 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I1 61 透明细胞癌伴坏死 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6.5*4
I2 61 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I3 59 透明细胞癌伴肉瘤样分化 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.0*5.0*3.5
I4 59 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I5 59 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 -
I6 59 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I7 36 透明细胞癌 3 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3*3
I8 36 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I9 47 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4.4*4.6*3.2
I10 47 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I11 57 透明细胞癌 3 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 -
I12 57 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J1 67 透明细胞癌 2--3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 9*8*7
J2 67 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J3 41 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 10*7*6
J4 41 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J5 60 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 9*5*5
J6 60 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J7 63 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*5.5*5.5
J8 63 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J9 39 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.5*3*2.5
J10 39 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J11 64 透明细胞癌 3 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 7.5*6*4
J12 64 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K1 69 乳头状肾细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.3*4.3*2.5
K2 69 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K3 52 乳头状肾细胞癌 1 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 10*9
K4 52 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K5 41 嗜酸细胞乳头状肾细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.5*4.5*4.5
K6 41 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K7 29 嫌色细胞癌 - T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*6*6
K8 29 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K9 57 嫌色细胞癌 - T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*2*2
K10 57 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K11 41 嫌色细胞癌 - T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5.5*4.5*4.5
K12 41 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L1 34 嫌色细胞癌 - T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3.5*3
L2 34 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L3 44 嫌色细胞癌 - T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5*3*4.5
L4 44 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
L5 67 嫌色细胞癌 - T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*6*3.5
L6 67 瘤旁肾组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。