D160St01 胃癌及匹配癌旁组织组合芯片,附WHO Grade,TNM,Stage分期及临床信息
点数 160 例数 80
行数 10 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D160St01


胃癌及匹配癌旁组织组合芯片,包含80例胃癌及匹配癌旁组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 74 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*5*1
A2 74 轻度萎缩性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 72 粘液腺癌 1 T3N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*2
A4 72 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 80 粘液乳头状腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*5*2
A6 80 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 64 腺癌 1 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
A8 64 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 59 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6*5
A10 59 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 66 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4
A12 66 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A13 61 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.5
A14 61 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
A15 59 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*3
A16 59 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 64 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6.5*6*0.5
B2 64 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 62 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*0.5
B4 62 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 56 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3
B6 56 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 51 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4.5*4*0.5
B8 51 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B9 89 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8*5*4.5
B10 89 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B11 56 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*4
B12 56 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B13 58 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 4*3
B14 58 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
B15 59 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
B16 59 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 67 腺癌 2 T4bN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
C2 67 中度浅表型胃炎伴急性炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 49 乳头状腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 13*9*2
C4 49 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 74 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*4*1
C6 74 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 66 腺癌 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8.5*8*2
C8 66 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C9 66 腺癌 2 T3N1M0 III 恶性 胃癌 原发 6*4*1
C10 66 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C11 65 腺癌 2 T1N0M0 IA 恶性 胃癌 原发 0.5*0.5
C12 65 轻-中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C13 43 腺癌 2 T2N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2*0.7
C14 43 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C15 83 腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*5
C16 83 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 58 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3*3
D2 58 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 58 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
D4 58 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 81 腺癌 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
D6 81 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 58 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2*2.2*1
D8 58 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 51 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 9*6.5*1
D10 51 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 70 腺癌 2--3 T2N2M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5
D12 70 重度萎缩性胃炎伴肠化 - - - 瘤旁 - - - - -
D13 66 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*4*2
D14 66 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
D15 58 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*4*0.5
D16 58 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 59 低粘附性腺癌 2--3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 2.5*2.5
E2 59 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 51 腺癌(少许腺癌) 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5
E4 51 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 51 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 9*7
E6 51 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 54 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.5
E8 54 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 41 低度黏附性腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3.5
E10 41 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 64 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 3*2.5
E12 64 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E13 59 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3.5
E14 59 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E15 62 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*7
E16 62 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 69 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
F2 69 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 50 腺癌 3 T1bN1M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
F4 50 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 59 腺癌 3 T1aN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 直径3
F6 59 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 64 腺癌 3 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3*2*0.5
F8 64 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 65 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*1.3
F10 65 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
F11 53 低粘附性腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
F12 53 胃组织(少许胃组织) - - - 瘤旁 - - - - -
F13 50 腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径1
F14 50 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F15 46 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1
F16 46 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 47 腺癌 3 T1bN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 2*2*0.5
G2 47 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 44 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 4*3*2.5
G4 44 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 44 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
G6 44 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 67 腺癌 3 T4aN3M0 IIIC 恶性 胃癌 原发 9*7*2
G8 67 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 63 腺癌 3 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*6*2
G10 63 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G11 66 腺癌 3 T4aN3M0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*2.5*1
G12 66 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G13 66 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6.5*6*1.5
G14 66 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G15 62 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*2.8*1.2
G16 62 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H1 63 低粘附性腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1
H2 63 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 62 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3*3.2*1.5
H4 62 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 48 腺癌 3 T4bN1M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5*1
H6 48 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H7 44 低粘附性腺癌III级 3 T1bN0M0 I 恶性 胃癌 原发 3.5*3.5*0.5
H8 44 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 67 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*3.5*2
H10 67 中度浅表型胃炎(平滑肌组织) - - - 瘤旁 - - - - -
H11 65 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3*2
H12 65 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H13 77 腺癌 3 T3N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*5*1.5
H14 77 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H15 68 粘液腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9*7*2.5
H16 68 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I1 49 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5*0.5
I2 49 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I3 64 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
I4 64 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I5 81 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 0.5*0.5
I6 81 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I7 65 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*5
I8 65 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I9 75 低度黏附性腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 7*4.5
I10 75 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I11 57 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5*5
I12 57 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I13 68 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 11*7
I14 68 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
I15 67 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6.5*5
I16 67 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
J1 67 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5.5*5
J2 67 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
J3 63 粘液腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8.5*7
J4 63 重度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
J5 41 腺癌 4 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5*0.5 -
J6 41 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J7 45 腺癌 4 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*3.5*1
J8 45 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
J9 49 腺癌 4 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*4.5*1 -
J10 49 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J11 44 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*6*1
J12 44 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J13 63 腺癌 4 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
J14 63 中度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
J15 65 腺癌 4 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 9*5.8*1.2
J16 65 轻度浅表型胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。