MuFDA1021a 多器官正常组织组合芯片
点数 102 例数 62
行数 9 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

MuFDA1021a


多器官正常组织组合芯片,含33种正常组织器官,包含(食道、胃、小肠、大肠、肝、胰腺、阑尾、舌、涎腺、肺、睾丸、前列腺、乳腺、卵巢、子宫内膜、宫颈、肾、膀胱、扁桃体、淋巴结、胸腺、脾脏、皮肤、动脉、间皮、骨骼肌、外周神经、小脑、大脑、眼球组织、肾上腺、甲状腺、心脏组织)每个器官各3例


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 30 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A2 36 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A3 42 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
A4 31 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A5 42 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A6 35 胃组织 - - - 正常 - - - - -
A7 51 小肠 小肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A8 43 小肠 小肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 38 小肠 小肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A10 75 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 23 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
A12 30 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
B1 45 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B2 16 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B3 17 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
B4 45 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B5 35 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B6 40 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - -
B7 49 阑尾 阑尾组织(阑尾壁及淋巴组织) - - - 正常 - - - - -
B8 30 阑尾 阑尾组织(阑尾壁及淋巴组织) - - - 正常 - - - - -
B9 0.5 阑尾 阑尾组织 - - - 正常 - - - - -
B10 46 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
B11 28 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
B12 42 口腔 舌组织 - - - 正常 - - - - -
C1 40 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C2 35 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C3 36 口腔 涎腺组织 - - - 正常 - - - - -
C4 28 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C5 40 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C6 40 肺组织 - - - 正常 - - - - -
C7 50 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
C8 38 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
C9 42 睾丸 睾丸组织 - - - 正常 - - - - -
C10 46 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
C11 42 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
C12 38 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
D1 88 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D2 51 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 41 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D4 56 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 54 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D6 55 卵巢 卵巢组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 45 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D8 54 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 62 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D10 57 宫颈 宫颈组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 44 宫颈 宫颈组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D12 45 宫颈 宫颈组织(缺) - - - 瘤旁 - - - - -
E1 40 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E2 50 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E3 35 肾脏 肾皮质组织 - - - 正常 - - - - -
E4 35 膀胱 膀胱组织 - - - 正常 - - - - -
E5 42 膀胱 膀胱组织 - - - 正常 - - - - -
E6 42 膀胱 膀胱组织 - - - 正常 - - - - -
E7 9 扁桃体 扁桃体组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E8 52 扁桃体 扁桃体组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 19 扁桃体 扁桃体组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E10 39 淋巴结 淋巴结组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 35 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
E12 42 淋巴结 淋巴结组织 - - - 正常 - - - - -
F1 35 胸腺 胸腺组织 - - - 正常 - - - - -
F2 21 胸腺 胸腺组织 - - - 正常 - - - - -
F3 52 胸腺 胸腺组织 - - - 正常 - - - - -
F4 40 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F5 35 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F6 45 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - - -
F7 50 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
F8 50 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
F9 35 皮肤 皮肤组织 - - - 正常 - - - - -
F10 30 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
F11 40 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
F12 46 骨骼肌 骨骼肌组织 - - - 正常 - - - - -
G1 30 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G2 35 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G3 50 血管 动脉组织 - - - 正常 - - - - -
G4 40 睾丸 间皮组织 - - - 正常 - - - - -
G5 40 心包膜 间皮组织 - - - 正常 - - - - -
G6 40 心包膜 间皮组织 - - - 正常 - - - - -
G7 35 外周神经 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
G8 40 外周神经 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
G9 50 外周神经 外周神经组织 - - - 正常 - - - - -
G10 42 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
G11 28 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
G12 40 小脑 小脑组织 - - - 正常 - - - - -
H1 30 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H2 40 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H3 35 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
H4 46 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
H5 50 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
H6 28 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
H7 70 眼球脉络膜及巩膜 - - - 正常 - - - - -
H8 68 眼球视网膜、脉络膜及巩膜 - - - 正常 - - - - -
H9 61 眼球脉络膜及巩膜 - - - 正常 - - - - -
H10 30 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
H11 42 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
H12 40 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
I1 16 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I2 50 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I3 45 甲状腺 甲状腺组织 - - - 正常 - - - - -
I4 34 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
I5 40 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
I6 46 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。