D071Lv01 肝癌及肝组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期
点数 71 例数 71
行数 7 列数 11
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D071Lv01


肝癌及肝组织芯片,含40例肝细胞肝癌,10例肝硬化,15例边缘肝组织及6例正常肝组织,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 40 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 11*8*8
A2 72 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-6.4
A3 68 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-6.6
A4 42 肝脏 肝细胞肝癌 2 T1N0M0 IA 恶性 肝癌 原发 直径约0.5-4.0
A5 72 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 单发性,直径约7.5
A6 60 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-8.0
A7 39 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约4.5
A8 61 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 III 恶性 肝癌 原发 直径约最大6
A9 57 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.9
A10 59 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 -
B1 60 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-7.7
B2 43 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-8.9
B3 54 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约9.3
B4 65 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约6.5
B5 51 肝脏 肝细胞肝癌 2 T1N0M0 I 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-3.1
B6 55 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-7.0
B7 42 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-8.4
B8 42 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-7.2
B9 56 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-5.5
B10 34 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-9.3
C1 43 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 7*6*4
C2 41 肝脏 肝细胞肝癌 2 T1N0M0 IA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-5.0
C3 61 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.7
C4 56 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.5
C5 74 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约5.0
C6 54 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-5.0
C7 44 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N1M0 IVA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-5.0
C8 29 肝脏 肝细胞肝癌 2 T1N0M0 IA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.0
C9 51 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-6.0
C10 38 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约4.8
D1 47 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约8.8
D2 41 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-7.9
D3 51 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-8.8
D4 65 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约4.6
D5 54 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约9.0
D6 29 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约7.8
D7 34 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约6.2
D8 43 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-9.3
D9 43 肝脏 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.7
D10 41 肝脏 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-7.0
E1 66 肝脏 早期肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E2 54 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 68 肝脏 肝硬化伴脂肪变性 - - - 瘤旁 - - - - -
E4 63 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 54 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E6 53 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 68 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E8 44 肝脏 肝硬化伴脂肪变性 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 46 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
E10 57 肝脏 肝硬化 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 33 肝脏 肝纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
F2 38 肝脏 肝纤维化4级伴脂肪变性 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 54 肝脏 肝纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
F4 55 肝脏 肝纤维化4级 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 28 肝脏 肝纤维化2级 - - - 瘤旁 - - - - -
F6 64 肝脏 肝纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 68 肝脏 肝纤维化2级 - - - 瘤旁 - - - - -
F8 70 肝脏 肝纤维化3级伴退变 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 32 肝脏 慢性肝炎伴纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
F10 37 肝脏 轻度慢性肝炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 57 肝脏 肝纤维化2级伴脂肪变性 - - - 瘤旁 - - - - -
G2 51 肝脏 慢性肝炎(缺) - - - 瘤旁 - - - - -
G3 56 肝脏 中度慢性肝炎 - - - 瘤旁 - - - - -
G4 62 肝脏 肝纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 46 肝脏 肝纤维化3级 - - - 瘤旁 - - - - -
G6 50 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
G7 21 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
G9 35 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
G10 23 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
G11 3 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
G8 23 肝脏 肝组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。