D540701 胰腺癌及正常胰腺组织芯片,资料附WHO Grade, TNM,Stage分期,手术日期,临床诊断,肿瘤大小,转移情况
点数 54 例数 48
行数 6 列数 8
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D540701


测试组含胰腺腺癌31例,腺鳞癌3例,鳞状细胞癌2例,内分泌肿瘤7例,转移癌2例,正常胰腺组织3例,阴对组含胰腺腺癌3例,鳞状细胞癌,内分泌肿瘤及正常组织各1例


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 42 胰腺 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
A2 42 胰腺 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4×4×2
A3 65 胰腺 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 5x3x2 有,5/6
A4 54 胰腺 腺癌 1--2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
A5 64 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6×4×2
A6 55 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 5x3x3
A7 58 胰腺 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 5x3x2
A8 41 胰腺 腺癌 2 T4N1M0 III 恶性 腹部肿瘤 原发 4x3.5x2.5
B1 49 胰腺 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
B2 44 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4x3.5×3
B3 54 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 5x4x4
B4 74 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 8×5×5
B5 44 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
B6 51 胰腺 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3x3x2
B7 76 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 10x4x3
B8 55 胰腺 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4x3x1.5
C1 64 胰腺 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4x4x2
C2 55 胰腺 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
C3 49 胰腺 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 8×5×5
C4 61 胰腺 腺癌 2--3 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x2x2
C5 47 胰腺 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 8×5×5
C6 62 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
C7 23 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 8×5×5
C8 46 胰腺 腺癌 3 T4N0M0 III 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5×3×3
D1 45 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4×4×2
D2 50 胰腺 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 5×4×2
D3 66 胰腺 腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
D4 62 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 4×4×1.5
D5 52 胰腺 腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
D6 60 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
D7 50 胰腺 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 8×6.5×4
D8 62 胰腺 腺鳞癌 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6×5×4
E1 64 胰腺 腺鳞癌 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
E2 52 胰腺 腺鳞癌 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 3×3×2
E3 49 胰腺 鳞状细胞癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 6.5×4.5×2.5
E4 62 胰腺 鳞状细胞癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6×5×5
E5 47 胰腺 神经内分泌肿瘤 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 5×4×4
E6 62 胰腺 神经内分泌肿瘤 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3
E7 30 胰腺 混合性腺泡-内分泌肿瘤 - T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
E8 28 胰腺 神经内分泌肿瘤 1 T2N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
F1 37 胰腺 神经内分泌肿瘤 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 原发 3.5x3x2
F2 29 胰腺 神经内分泌肿瘤(髓样型)(G3) - T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 原发 8×5×5
F3 45 胰腺 神经内分泌肿瘤 - T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6x5x3 -
F4 54 腹腔 转移性胰腺乳头状腺癌 - - - 转移 腹部肿瘤 转移 5×4×2 - -
F5 48 转移性胰腺恶性胰岛细胞瘤 - - - 转移 - * - -
F6 42 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - * - -
F7 45 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - * - -
F8 40 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - * - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1. 收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;2. 请在实验前60°烤片30分钟;3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。