D600601 肝癌及癌旁肝组织组织芯片,附WHO Grade, TNM及Stage
点数 60 例数 60
行数 6 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D600601


肝癌及癌旁肝组织组织芯片,含45例肝细胞癌,5例肝内胆管细胞癌,6例瘤旁肝组织及4例正常肝组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 55 肝细胞肝癌 2 T4N0M0 IIIC 恶性 原发性肝癌 原发 7×6×5
A2 45 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 6.0×5.0×4.5
A3 38 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 6×5.0×3.5
A4 50 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 5.5×5.0×4.5
A5 48 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 5.0×5.0×4.5
A6 37 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 8×6×3
A7 45 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 12×8×6
A8 19 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 6×5×3
A9 33 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 6×4×3
A10 61 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 5.0×5.0×4.0
B1 68 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 左肝癌 原发 9.0×6.0×6.0
B2 47 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 5.3×2.3,0.5×0.5
B3 43 肝细胞肝癌 2 T4N0M0 IIIC 恶性 肝左叶肝癌 原发 9×7×6
B4 49 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 5×5
B5 48 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 8.0×6.5×6.0
B6 41 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 *
B7 50 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 8.0×6.0×6.0
B8 45 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 4.0×3.5×2.0
B9 49 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 5.0×5.0×4.5
B10 65 肝细肝癌(少许) * T2N0M0 II 恶性 肝左叶癌 原发 5×4×2
C1 45 肝细胞肝癌 1 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 6.0×4.5×4.0
C2 42 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 6.0×5.0×3.5
C3 49 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 5×5
C4 38 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 5.0×4.0×4.0
C5 25 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝右叶肝母细胞瘤 原发 *
C6 42 肝细胞肝癌 2 T4N0M0 IIIC 恶性 右肝癌 原发 *
C7 54 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 4.0×4.0×2.0
C8 45 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 4.5×4.0×3.0
C9 44 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 6.0×6.0×4.5
C10 49 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 4×3.5×3.0
D1 45 肝细胞肝癌 1--2 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 6.5×6.0×4.0
D2 64 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌? 原发 6×6×1.5
D3 45 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 5.0×3.5×4.0
D4 62 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 6.0×5.0×5.0
D5 48 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝占位 原发 6×5×4
D6 52 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌 原发 4.5×4×4
D7 71 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 肝癌? 原发 4×4×3
D8 48 肝细胞肝癌 3 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 *
D9 56 肝细胞肝癌 3 T3N0M0 IIIA 恶性 肝占位,原发性肝癌 原发 *
D10 53 肝细胞肝癌 3 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 5×4×3
E1 45 肝细胞肝癌 3 T2N0M0 II 恶性 右肝癌 原发 5.0×5.0×4.5
E2 52 肝细胞肝癌 2 T2N0M0 II 恶性 左肝癌 原发 6.0×5.0×4.5
E3 42 肝细胞肝癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 *
E4 48 肝细胞肝癌 3 T3N0M0 IIIA 恶性 右肝癌 原发 10×8.0×6.5
E5 55 肝细胞肝癌 3 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 6×3×1.4
E6 44 肝胆管细胞癌 1 T3N0M0 IIIA 恶性 胆管癌 原发 8×8×4
E7 52 肝胆管细胞癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 *
E8 68 肝胆管细胞癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝脏左叶腺癌 原发 直径5cm
E9 55 少许肝胆管细胞癌伴坏死 * T2N0M0 II 恶性 (左半)肝内胆管细胞癌 原发 直径约7cm
E10 60 肝胆管细胞癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 3×2.3
F1 50 瘤旁肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F2 64 瘤旁肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 62 瘤旁肝组织伴胆淤 - - - 瘤旁 - - - - -
F4 76 瘤旁肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 53 瘤旁肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F6 52 瘤旁肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 56 正常肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F8 34 正常肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 38 正常肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F10 35 正常肝组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1. 收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;2. 请在实验前60°烤片30分钟;3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。