R161Lu01S 生存期肺癌组织芯片,提供生存期,WHO Grade,TNM和Stage分期等临床信息
点数 161 例数 80
行数 10 列数 16
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

R161Lu01S


生存期肺癌组织芯,含40例肺鳞癌及其匹配的瘤旁组织和40例腺癌及其匹配的瘤旁组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 61 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 5.5*5*4
A2 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 69 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6*5*3.5
A4 69 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 70 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*1.6*0.6
A6 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 67 非角化型鳞状细胞癌(肺组织) 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3.5*2.5
A8 67 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A9 64 角化型鳞状细胞癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2*2
A10 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A11 67 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*4*3
A12 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A13 64 非角化型鳞状细胞癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
A14 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A15 64 角化型鳞状细胞癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 -
A16 64 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 64 角化型鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*4*3
B2 64 肺组织(少许) - - - 瘤旁 - - - - -
B3 49 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3*3
B4 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 57 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*2.5*4
B6 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 71 非角化型鳞状细胞癌 2 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.5*2*2
B8 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B9 67 非角化型鳞状细胞癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.7*4.5*3.5
B10 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B11 49 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 7*6*5
B12 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B13 57 非角化型鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6.5*5.2*4
B14 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B15 57 角化型鳞状细胞癌 2 T3N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 6.5*5*2
B16 57 肺水肿 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 58 角化型鳞状细胞癌 2 - 恶性 肺癌 原发 -
C2 58 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 57 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 2.5*3.2*2.8
C4 57 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 59 角化型鳞状细胞癌 2 T1bN0M0 IA2 恶性 肺癌 原发 2
C6 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 57 非角化型鳞状细胞癌 2 T1cN3M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 2.5*2*1.5
C8 57 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
C9 57 角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6.9*4.3*3
C10 57 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
C11 67 角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 最大径6
C12 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C13 72 角化型鳞状细胞癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 直径约4.5
C14 72 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C15 64 角化型鳞状细胞癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3*2及4*3.5*2
C16 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 57 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 直径4
D2 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 67 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3*3
D4 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 67 角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3*2
D6 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 65 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4.5*3
D8 65 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 57 角化型鳞状细胞癌 2--3 T3N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 7*5*5
D10 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D11 59 非角化型鳞状细胞癌(极少许) 2--3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.7*2.2*2.5
D12 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D13 60 非角化型鳞状细胞癌 3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*3.5*3
D14 60 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D15 52 非角化型鳞状细胞癌 3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 7*4.5*3
D16 52 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 48 非角化型鳞状细胞癌 3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*5*4
E2 48 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 72 非角化型鳞状细胞癌 3 T1bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 2.8*2.5*1.5
E4 72 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 47 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*2
E6 47 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 44 非角化型鳞状细胞癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
E8 44 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 63 非角化型鳞状细胞癌 3 T2bN0M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 -
E10 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E11 71 非角化型鳞状细胞癌 3 - 恶性 肺癌 原发 3.8*3.5*3
E12 71 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E13 61 鳞状细胞癌伴神经内分泌分化 3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*4*2.5
E14 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E15 51 非角化型鳞状细胞癌 3 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6*4.5*4
E16 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 49 附壁型腺癌 1 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*4*1.5
F2 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 66 附壁型腺癌 1 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
F4 66 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 64 腺泡型腺癌 1 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
F6 64 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 63 腺泡型腺癌 1 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.1*3.6*3
F8 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F9 55 附壁型腺癌 1 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*3*2
F10 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F11 51 腺泡型腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.4*2.5*2.1
F12 51 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F13 67 腺泡乳头状腺癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3
F14 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F15 49 腺泡乳头状腺癌(少许) 1 T1cN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3*2.5*2;3*2*1.5
F16 49 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 57 腺泡乳头状腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 3*2.5*1.5
G2 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 76 腺泡乳头状腺癌 2 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5*4*7.5
G4 76 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 57 腺泡型腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.6*2*1.5
G6 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 67 乳头状腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3*3.5*1.5
G8 67 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 59 腺泡实体型腺癌 2--3 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.6*2.1*1.8
G10 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G11 48 腺泡型腺癌 2 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5*4.6*3.5
G12 48 肺及血管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
G13 41 乳头状腺癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 8*6*5
G14 41 肺组织(少许腺癌) - - - 瘤旁 - - - - -
G15 68 腺泡型腺癌 2 T3N3M0 IIIC 恶性 肺癌 原发 直径5
G16 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H1 61 粘液/非粘液腺癌 2 T2aN3M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3.2
H2 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 70 乳头状腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
H4 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 36 腺泡乳头状腺癌 2 T1cN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 最大径2.5
H6 36 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H7 61 乳头状腺癌 2 TIcN0M0 IA3 恶性 肺癌 原发 2.7*2.6*1.6
H8 61 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 68 腺泡实体型腺癌 2--3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 最大径5
H10 68 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H11 73 肺组织 - - - 瘤旁 - 原发 - - -
H12 73 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H13 60 腺癌(纤维脂肪组织慢性炎) 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 5*3.5*3
H14 60 肺及支气管组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H15 63 乳头状腺癌 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3.5*3*2
H16 63 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I1 70 腺泡型腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*4*4
I2 70 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I3 59 腺泡乳头状腺癌 2 T2bN3M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 5*5*3
I4 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I5 63 腺泡型腺癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3*2
I6 63 肺萎陷 - - - 瘤旁 - - - - -
I7 56 腺泡乳头状腺癌 2 T2bN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.1*4*3.9
I8 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I9 55 腺泡型腺癌 2 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3
I10 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I11 67 腺泡实体型腺癌 2--3 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 最大径5
I12 67 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I13 55 腺泡型腺癌 2 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 3.5*3.5*3
I14 55 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
I15 56 实体型腺癌 2--3 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*5.5
I16 56 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J1 72 腺泡乳头状腺癌 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3.2*3*3
J2 72 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J3 57 粘液/非粘液腺癌 3 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 3.9*2.8*2.6
J4 57 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J5 27 腺泡实体型腺癌 2--3 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 6*4*3.5
J6 27 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J7 53 实体型腺癌 3 T4N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 最大径为7
J8 53 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J9 58 实体型腺癌 3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 3.5*2.5*2
J10 58 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J11 59 腺泡实体型腺癌 2--3 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
J12 59 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J13 47 实体型腺癌 3 T2aN1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*4*3.5
J14 47 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
J15 47 腺泡实体型腺癌 2--3 T3N0M0 IIB 恶性 肺癌 原发 6*6*4c
J16 47 肺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。