D081Pa01 胰腺癌及正常胰腺组织芯片,资料附WHO Grade, TNM,Stage分期,临床诊断,肿瘤大小,转移情况
点数 81 例数 81
行数 8 列数 11
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D081Pa01


胰腺癌及正常胰腺组织芯片,含胰腺腺癌76例,正常胰腺组织4例,正常脾脏组织1例作为标记点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 54 胰腺 导管腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
A2 71 胰腺 导管腺癌(少许) 1--2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 2.2*1.4
A3 55 胰腺 导管腺癌 1 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 3.5*3c
A4 64 胰腺 导管腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿物 5.5*3cm
A5 42 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
A6 70 胰腺 导管腺癌 1 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 3*2
A7 38 胰腺 导管腺癌 1 T2N2M0 III 恶性 梗阻性黄疸 4*3
A8 64 胰腺 导管腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 6.5*4*3.5
A9 64 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰头恶性肿瘤 3.5×3.5×2.7
A10 76 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺恶性肿瘤 3.5*3cm
B1 59 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 4*3
B2 66 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 4*2.5
B3 66 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺占位性病变 6.8*3.7
B4 76 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 10x4x3
B5 51 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 3x3x2
B6 49 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 3.5x3x2
B7 54 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 5x4x4
B8 42 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4×4×2
B9 64 胰腺 导管腺癌(少许) 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6×4×2
B10 55 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 5x3x3
C1 44 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
C2 61 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 3.5x2x2
C3 74 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 8×5×5
C4 47 胰腺 导管腺癌 2 T3N2M0 III 恶性 胰腺占位性病变 9x4x3
C5 71 胰腺 导管腺癌 2 T2N2M0 III 恶性 胰头恶性肿瘤 3.5*2.5
C6 62 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿物 6*2
C7 80 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 梗阻性黄疸 3.5*2.5*1.7
C8 65 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 7*3.5
C9 68 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 梗阻性黄疸 3*3*2.5
C10 69 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰体恶性肿瘤 6*4
D1 64 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿物 7*5
D2 69 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 3.5*2.5
D3 77 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 2.5*2
D4 44 胰腺 导管腺癌(少许) 2 T3N2M0 III 恶性 十二指肠淤积 5.5*4.5*4
D5 49 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 2.5*2
D6 52 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 4*3
D7 63 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 3*3
D8 75 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 3*2
D9 66 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 3*2
D10 58 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿物 2.5*2.3
E1 61 胰腺 导管腺癌 2 T2N2M0 III 恶性 胰腺占位性病变 3*2
E2 65 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 梗阻性黄疸 3*2.5
E3 64 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 2.5*2.5
E4 74 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺占位性病变 5*4*4
E5 63 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 4*3*3
E6 73 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 3.5*2.5
E7 64 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿物 3.5*3*2cm
E8 72 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹膜后肿物 4.5*3
E9 45 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 梗阻性黄疸 3.3*3*2.6
E10 66 胰腺 导管腺癌 2 T1cN0M0 IA 恶性 梗阻性黄疸 2*2
F1 61 胰腺 导管腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 10*9
F2 73 胰腺 导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 4*2
F3 66 胰腺 导管腺癌伴坏死 2 T3N1M0 IIB 恶性 黄疸 6*4
F4 55 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
F5 44 胰腺 导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4x3.5×3
F6 74 胰腺 导管腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺占位性病变 7.5*5.5*5
F7 41 胰腺 导管腺癌 2--3 T4N1M0 III 恶性 腹部肿瘤 4x3.5x2.5
F8 61 胰腺 导管腺癌 2--3 T2N0M0 IB 恶性 梗阻性黄疸 3*2*2
F9 60 胰腺 导管腺癌伴坏死 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
F10 64 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4x4x2
G1 53 胰腺 导管腺癌 2--3 T3N2M0 III 恶性 胰腺占位性病变 6*4.5
G2 79 胰腺 导管腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胰腺占位性病变 5x5x3
G3 49 胰腺 导管腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 8×5×5
G4 54 胰腺 导管腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 5×4×2
G5 50 胰腺 导管腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 5×4×2
G6 79 胰腺 导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿物 2.5*2.5*2.5
G7 61 胰腺 导管腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胰腺占位性病变 3*2.3
G8 65 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 直径7cm
G9 47 胰腺 导管腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 8×5×5
G10 66 胰腺 导管腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 腹部肿瘤 3.5x3x2
H1 62 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4×4×1.5
H2 45 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4×4×2
H3 62 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 6x5x3
H4 52 胰腺 导管腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 腹部肿瘤 3.5x3x2
H5 55 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 4x3x1.5
H6 23 胰腺 导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 8×5×5
H7 35 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - -
H8 21 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - -
H9 28 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - -
H10 45 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - -
H11 35 脾脏 脾脏组织 - - - 正常 - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。