D081Co01 Grade1-3级结肠癌组织芯片,附WHO Grade,TNM及Stage分期
点数 81 例数 81
行数 8 列数 11
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D081Co01


Grade1-3级结肠癌组织芯片,含76例结肠腺癌及5例瘤旁结肠组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 60 结肠 绒毛管状腺癌 1 T2N1bM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 6*5*1
A2 65 结肠 腺癌 1 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 6*5*1.5
A3 49 结肠 粘液腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5*4.5*1
A4 67 结肠 腺癌 1--2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
A5 73 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*6.5*6.
A6 58 结肠 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*5*1
A7 79 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4
A8 69 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*5*4.5
A9 67 结肠 管状绒毛状腺癌 2 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 直径2
A10 83 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4*3.5*1.3
B1 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*3
B2 64 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5.2*3.6
B3 65 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*4.3
B4 79 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7.5*5.5
B5 92 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4.5
B6 63 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*4.8
B7 62 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3
B8 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*4
B9 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4
B10 63 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4*1
C1 49 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*3
C2 59 结肠 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.6*4.0*3.5
C3 66 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.0*2.5
C4 71 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4.0*3.5
C5 69 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.2*4.0*3.6
C6 61 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*4*1
C7 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.5
C8 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*8
C9 72 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 4.5*3cm
C10 70 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.5cm
D1 58 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4*3*0.5
D2 70 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.7
D3 50 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 9*6*2
D4 66 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 -
D5 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.5
D6 56 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
D7 59 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*1
D8 55 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 2*1.5*0.7
D9 53 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*0.8
D10 59 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
E1 67 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7.5*5*1
E2 53 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 5*4*2
E3 49 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*3.5
E4 83 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*5*1
E5 72 结肠 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.3*3
E6 30 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*6
E7 30 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 2.5*2.3*1
E8 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4cm
E9 71 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 11*7*1
E10 85 结肠 腺癌 2 T2N1aM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*1
F1 52 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*3*0.7
F2 57 结肠 粘液腺癌 2 T4bN0M0 IIC 恶性 结肠癌 原发 4*4*0.5;3*2*1
F3 65 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 2.7*2.5
F4 66 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*4*2.5
F5 38 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*3.5
F6 83 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7*5
F7 64 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*4*1.5
F8 55 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*5*0.5
F9 44 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 10*6.5*0.8
F10 46 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 6*4.5*1
G1 52 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*2
G2 68 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*7*2
G3 64 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*4*1.5
G4 49 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 6*5*2
G5 58 结肠 腺癌 2 T4aN2aM1b IVB 恶性 结肠癌 原发 6.5*6*2.5
G6 78 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 4*3*1
G7 58 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 8*7*1.5
G8 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*7*2
G9 57 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*3.5*1
G10 72 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*0.5
H1 73 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5*0.7
H2 63 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*4*0.8
H3 43 结肠 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*4*3.5
H4 64 结肠 腺癌 2--3 T4aN1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*7
H5 52 结肠 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 8*7.5
H6 51 结肠 腺癌 3 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 7*5*2
H7 64 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H8 47 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H9 53 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H10 54 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H11 64 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。