D078Pa01 胰腺癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,Grade、TNM及Stage
点数 78 例数 39
行数 8 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D078Pa01


胰腺癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片,包含39例胰腺癌及匹配癌旁胰腺组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 56 胰腺 腺癌II级 2 T1cN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 1.5×1×1
A2 56 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
A3 61 胰腺 腺癌II-III级 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×3×3
A4 61 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
A5 75 胰腺 腺癌II级 2 T1cN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 1.5×1.5×0.8
A6 75 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
A7 55 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3.5×3×3
A8 55 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
A9 59 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2.5×2.5×2
A10 59 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
B1 62 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2×2×1
B2 62 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
B3 61 胰腺 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 原发 4x3x3
B4 61 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
B5 79 胰腺 腺癌II级 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×2×2
B6 79 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
B7 69 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2×1.5×1.5
B8 69 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
B9 78 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×2×1.5
B10 78 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
C1 36 胰腺 腺癌II级 2 T1cN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 2×1.5×1.5
C2 36 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
C3 74 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×2.5×1.2
C4 74 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
C5 60 胰腺 腺癌II级 2 T4N1M0 III 恶性 胰腺肿瘤 原发 5×4×4
C6 60 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
C7 53 胰腺 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 原发 5×4.5×3
C8 53 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
C9 45 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 4×1.5×0.8
C10 45 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
D1 69 胰腺 腺癌I-II级 1--2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 原发 5.5×3×2
D2 69 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
D3 67 胰腺 腺癌II级 2 T3N2M0 III 恶性 胰腺肿瘤 原发 5.5×3.3×2.3
D4 67 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
D5 51 胰腺 腺癌II级 2 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 原发 5×3×2
D6 51 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
D7 37 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×2.5×2.5
D8 37 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
D9 73 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 4×3.5×3.0
D10 73 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
E1 61 胰腺 腺癌(胰腺组织) * T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×3×2.5
E2 61 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
E3 64 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 4×2×1.5
E4 64 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
E5 58 胰腺 腺癌II级 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2.5×2×2
E6 58 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
E7 60 胰腺 腺癌II-III级 2--3 T2N2M0 III 恶性 胰腺肿瘤 原发 2.5×1.5×1.5
E8 60 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
E9 71 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3.5×2×0.6
E10 71 胰腺 胰腺组织(少许导管腺癌) - 癌旁
F1 64 胰腺 腺癌II级 2 T1cN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 1.3×1×0.2
F2 64 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
F3 62 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3.5×3×1.5
F4 62 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
F5 54 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×2.5×2
F6 54 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
F7 68 胰腺 腺癌II级 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3.5×2.2×2.5
F8 68 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
F9 56 胰腺 腺癌II-III级 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 胰腺肿瘤 原发 4.5×2.5×2.2
F10 56 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
G1 74 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2.5×2×1.5
G2 74 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
G3 61 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×3×2.5
G4 61 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
G5 55 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 4×3.5×3
G6 55 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
G7 62 胰腺 腺癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3.0×2.0×2.0
G8 62 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
G9 72 胰腺 腺癌II级 2 T1cN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 2×1×1.5
G10 72 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
H1 57 胰腺 腺癌II级 2 T1bN0M0 IA 恶性 胰腺肿瘤 原发 0.7×0.5×0.4
H2 57 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
H3 38 胰腺 腺癌II级 2 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 原发 2×1.5×1.5
H4 38 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
H5 57 胰腺 腺癌II级(少许) 2 T2N0M0 IB 恶性 胰腺肿瘤 原发 3×3×2
H6 57 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
H7 64 胰腺 腺癌III级 3 T2N1M0 IIB 恶性 胰腺肿瘤 原发 4×2.5×1.5
H8 64 胰腺 胰腺组织 - 癌旁
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。