E574201 甲状腺癌及匹配瘤旁甲状腺组织组合芯片,附TNM和Stage分期(AJCC 8#)
点数 57 例数 29
行数 7 列数 9
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

E574201


包含28例甲状腺乳头状癌及其匹配的瘤旁组织,及一例正常甲状腺


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 49 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 结甲 原发 4x2.5x2
A2 49 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
A3 59 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 甲状腺癌 原发 1.1×0.7×0.5
A4 59 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
A5 40 甲状腺 乳头状癌 - T3aN0M0 I 恶性 甲状腺癌 原发 1.5×1.3×1.3
A6 40 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 21 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 待查 原发 2.5×2.5×2
A8 21 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 39 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 肿块 原发 4×3×2
B2 39 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 39 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 ca 原发 4×3×1.8
B4 39 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 61 甲状腺 乳头状癌 - T3aN1aM0 II 恶性 ca 原发 2.5×2.0×1.5 有,1/7
B6 61 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 52 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 ca 原发 1.2×1×0.5
B8 52 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 21 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 待查 原发 3.8×3×1.8
C2 21 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
C3 48 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 ca 原发 1.5×1.2×1.2 无,0/11
C4 48 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 45 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 待查 原发 3×1.7×0.8
C6 45 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 56 甲状腺 乳头状癌 - T2N1bM0 II 恶性 ca 原发 2.5×2×1.3 有,“左颈”淋巴结(4/6个),“右颈”淋巴结(4/5个)
C8 56 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 47 甲状腺 乳头状癌 - T1aN0M0 I 恶性 待查 原发 1×1×0.5
D2 47 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
D3 55 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 ca 原发 3×2×1.8
D4 55 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
D5 68 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 ca 原发 1.5×1.5×1.5
D6 68 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 48 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 包块 原发 4×2.5×3.5
D8 48 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 33 甲状腺 乳头状癌 - T2N1bM0 I 恶性 ca 原发 1.3×1×1 有,“右颈部”淋巴结(4/8个)、“左叶”甲状腺旁淋巴结(1/2个)
E2 33 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 70 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 右叶甲状腺肿物 原发 3×2×1 无,0/2
E4 70 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 22 甲状腺 乳头状癌 - T2N0M0 I 恶性 待查 原发 2.5×1.5×1.5
E6 22 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 77 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 包块 原发 1.5×1
E8 77 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 57 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 待查 原发 1.5×1.2×1
F2 57 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
F3 66 甲状腺 乳头状癌 - T2N1aM0 II 恶性 ca 原发 4×4×3 有,1/8
F4 66 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
F5 39 甲状腺 乳头状癌 - T1aN0M0 I 恶性 甲状腺腺瘤 原发 0.7×0.7
F6 39 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
F7 35 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 待查 原发 1.8×1.5×1.2
F8 35 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
G1 26 甲状腺 乳头状癌 - T2N1M0 I 恶性 ca 原发 1.3×0.8×0.8 无,1/10
G2 26 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
G3 47 甲状腺 乳头状癌 - T1aN0M0 I 恶性 待查 原发 1×1×0.8 无,0/4
G4 47 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
G5 41 甲状腺 乳头状癌 - T1bN0M0 I 恶性 肿瘤 原发 3×2.5×1.5
G6 41 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
G7 26 甲状腺 乳头状癌 - T1bN1bM0 I 恶性 ca 原发 1.3×0.8×0.8 有,“右颈ⅡⅢⅣ区”淋巴结(1/3个)、“左颈Ⅵ区”淋巴结(5/6个)、“右颈Ⅵ区”淋巴结(2/3个)有癌转移
G8 26 甲状腺 瘤旁甲状腺 - - - 瘤旁 - - - - -
G9 45 甲状腺 正常甲状腺 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。