L096Bn01 骨巨细胞瘤组织芯片
点数 96 例数 48
行数 10 列数 10
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

L096Bn01


骨巨细胞瘤组织芯片,含47例骨巨细胞瘤及1例骨及骨髓组织,一例两点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 30 右手中指 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A2 30 右手中指 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A3 50 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A4 50 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A5 25 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A6 25 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A7 27 右胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A8 27 右胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A9 31 右尺骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
A10 31 右尺骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B1 39 右股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B2 39 右股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B3 37 左肱骨深部及浅部组织 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B4 37 左肱骨深部及浅部组织 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B5 38 右胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B6 38 右胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B7 25 右股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B8 25 右股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B9 32 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
B10 32 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C1 24 左膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C2 24 左膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C3 40 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C4 40 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C5 22 左胫骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C6 22 左胫骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C7 35 左胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C8 35 左胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C9 30 左桡骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
C10 30 左桡骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D1 61 左膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D2 61 左膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D3 20 右桡骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D4 20 右桡骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D5 16 左足 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D6 16 左足 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D7 35 骶骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D8 35 骶骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D9 51 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
D10 51 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E1 34 左肱骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E2 34 左肱骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E3 72 右膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E4 72 右膝 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E5 53 左腓骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E6 53 左腓骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E7 41 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E8 41 右股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E9 49 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
E10 49 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F1 54 左胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F2 54 左胫骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F3 29 左股骨头 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F4 29 左股骨头 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F5 23 左股骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F6 23 左股骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F7 33 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F8 33 左股骨 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F9 34 左股骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
F10 34 左股骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
G1 36 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
G2 36 左股骨远端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
G3 26 左胫骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
G4 26 左胫骨近端 骨巨细胞瘤I 1 - - 良性 骨肿瘤 原发 - - -
G5 19 左胫骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
G6 19 左胫骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
G7 57 左手中指 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
G8 57 左手中指 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
G9 24 右肱骨近端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
G10 24 右肱骨近端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H1 49 左胫骨近端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H2 49 左胫骨近端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H3 70 右足 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 复发 - - -
H4 70 右足 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 复发 - - -
H5 35 右桡骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H6 35 右桡骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H7 56 左股骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H8 56 左股骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
H9 28 右胫骨近段 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 复发 - - -
H10 28 右胫骨近段 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 复发 - - -
I1 57 左胫骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I2 57 左胫骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I3 12 左胫腓骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I4 12 左胫腓骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I5 47 左股骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I6 47 左股骨远端 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I7 31 右腓骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I8 31 右腓骨 骨巨细胞瘤II 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I9 38 颈椎 骨巨细胞瘤II(少许) 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
I10 38 颈椎 骨巨细胞瘤II(少许) 2 - - 交界性 骨肿瘤 原发 - - -
J1 23 右肱骨 骨巨细胞瘤III 3 - - 恶性 骨肿瘤 原发 - - -
J2 23 右肱骨 骨巨细胞瘤III 3 - - 恶性 骨肿瘤 原发 - - -
J3 56 左肩胛骨 骨巨细胞瘤II-III 2--3 - - 恶性 骨肿瘤 原发 - - -
J4 56 左肩胛骨 骨巨细胞瘤II-III 2--3 - - 恶性 骨肿瘤 原发 - - -
J5 50 骨髓 骨及骨髓组织 - - - - - - - - -
J6 50 骨髓 骨及骨髓组织 - - - - - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。