D077St02 胃癌StageI -III期及胃组织芯片
点数 77 例数 77
行数 8 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D077St02


胃癌StageI -III期组织芯片,含胃癌StageI -III期各20例,粘液腺癌6例,印戒细胞癌4例,胃组织7例


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 60 腺癌 2 T1bN0M0 I 恶性 胃癌 原发 -
A2 47 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 胃癌 原发 7.5*6.5*2.5
A3 50 腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径1.0
A4 50 腺癌 3 T1bN1M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
A5 59 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
A6 59 腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*3*0.8
A7 66 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
A8 74 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
A9 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4
A10 65 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B1 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B2 51 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B3 61 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B4 77 腺癌(平滑肌组织) 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*1.8*1
B5 57 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3*2*1
B6 76 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*3*0.8
B7 80 腺癌 2--3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*1
B8 56 腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*1.5
B9 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 5*4*2
B10 72 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 直径约2.6
C1 62 腺癌 2 T3N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
C2 65 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5*1.5
C3 44 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4*4*0.8
C4 71 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3*0.8
C5 79 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*5*1
C6 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
C7 59 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6*5
C8 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 直径约4.9
C9 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
C10 58 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*4
D1 74 腺癌 2--3 T3N1MO IIB 恶性 胃癌 原发 直径约3.6
D2 69 腺癌 2 T3N1MO IIB 恶性 胃癌 原发 直径约5.6
D3 72 腺癌 2 T3N1MO IIB 恶性 胃癌 原发 5*4
D4 75 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 9*7*2
D5 69 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6.5*5.7
D6 70 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4
D7 58 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*4
D8 61 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5*0.8
D9 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*4
D10 70 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*3.8
E1 77 腺癌 3 PT3N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*5*1.5
E2 51 腺癌 2 pT4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 9*6.5*1
E3 43 腺癌 2 T2N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2*0.7
E4 68 腺癌 2 T2N3M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7*3.5
E5 64 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*4
E6 63 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*6
E7 67 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5*1.5
E8 77 腺癌 3 T4N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3.5*2
E9 72 腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*2.5
E10 52 腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 3.5*3*1.5
F1 65 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5*2
F2 44 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6.0*4.0
F3 71 腺癌 2 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4*3*1.5
F4 59 腺癌 2 T4N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 15*8*4
F5 56 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 直径约5.5
F6 58 腺癌 3 T4bN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 4*4*1
F7 49 腺癌 2 pT3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 13*9*2
F8 74 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6.0*4.0*1.0
F9 64 腺癌 3 pT4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
F10 67 腺癌(平滑肌组织) 3 pT4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*3.5*2
G1 43 粘液腺癌 1--2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 2*2*0.5
G2 31 粘液腺癌 2 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6*4*1
G3 64 粘液腺癌(少许) 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 3*2.4
G4 53 粘液腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
G5 68 粘液腺癌 3 T3N1M0 - 恶性 胃癌 原发 6*5*1
G6 50 粘液腺癌 3 T1aN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 -
G7 31 印戒细胞癌 - - - 癌旁 - - - - -
G8 61 印戒细胞癌 - - - 癌旁 - - - - -
G9 71 印戒细胞癌 - - - 癌旁 - - - - -
G10 73 印戒细胞癌 - - - 癌旁 - - - - -
H1 42 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H2 38 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H3 35 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H4 35 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H5 50 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H6 45 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H7 47 胃组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。