U064Ki01 肾脏血管平滑肌脂肪瘤(PEComa)组织芯片
点数 64 例数 25
行数 7 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

U064Ki01


肾脏血管平滑肌脂肪瘤(PEComa)组织芯片,含14例血管平滑肌脂肪瘤及匹配的瘤旁组织和11例血管平滑肌脂肪瘤


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 44 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3*2.5*2 - -
A2 44 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3*2.5*2 - -
A3 44 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A4 36 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 直径1.3 - -
A5 36 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 直径1.3 - -
A6 36 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
A7 68 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.8*2.5*2.5 - -
A8 68 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.8*2.5*2.5 - -
A9 68 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B1 69 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.5*3.0*2.5 - -
B2 69 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.5*3.0*2.5 - -
B3 69 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B4 47 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 8*6*5.5 - -
B5 47 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 8*6*5.5 - -
B6 47 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B7 34 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 15*8*8 - -
B8 34 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 15*8*8 - -
B9 34 间质性肾炎 - - - 瘤旁 - - - - -
C1 51 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3*1*0.8 - -
C2 51 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3*1*0.8 - -
C3 51 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C4 26 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 20*14*4 - -
C5 26 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 20*14*4 - -
C6 26 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C7 45 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 9.5*7.5*4.0 - -
C8 45 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 9.5*7.5*4.0 - -
C9 45 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D1 29 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 5*4.5*3 - -
D2 29 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 5*4.5*3 - -
D3 29 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D4 53 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 4*3*3 - -
D5 53 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 4*3*3 - -
D6 53 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 58 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 直径0.6 - -
D8 58 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 直径0.6 - -
D9 58 肾萎缩 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 35 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 14*9*8 - -
E2 35 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 14*9*8 - -
E3 35 肾脏组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E4 24 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7.0*6.0*3.5 - -
E5 24 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7.0*6.0*3.5 - -
E6 24 间质性肾炎 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 38 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 5*3.5*2 - -
E8 38 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 5*3.5*2 - -
E9 39 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 0.8*0.2*0.2 - -
F1 39 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 0.8*0.2*0.2 - -
F2 61 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 10*7*5 - -
F3 61 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 10*7*5 - -
F4 68 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.8*2.5*2.5 - -
F5 68 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.8*2.5*2.5 - -
F6 63 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 4*4*3 - -
F7 63 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 4*4*3 - -
F8 34 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 13*7*4 - -
F9 34 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 13*7*4 - -
G1 58 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7*4*2 - -
G2 58 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7*4*2 - -
G3 36 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 16*12*3 - -
G4 36 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 16*12*3 - -
G5 47 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 11*10*8 - -
G6 47 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 11*10*8 - -
G7 69 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.5*3.0*2.5 - -
G8 69 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 3.5*3.0*2.5 - -
G9 28 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7.5*6*5 - -
G10 28 肾脏血管平滑肌脂肪瘤 - - - 良性 肾肿瘤 原发 7.5*6*5 - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。