D215Co01 高密度结肠癌组织芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 215 例数 206
行数 12 列数 18
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D215Co01


高密度结肠癌组织芯片,含200例结肠癌及15例瘤旁结肠组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 50 结肠 乳头状腺癌(少许) 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4*1
A2 57 结肠 绒毛状腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 3*7*2.5
A3 38 结肠 管状腺瘤 - T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 最大径5
A4 51 结肠 腺癌 1 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7*5*0.8
A5 60 结肠 绒毛状腺癌 1 T2N1bM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 6*5*1
A6 73 结肠 管状绒毛状腺癌 1 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.8
A7 62 结肠 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*3
A8 58 结肠 乳头状腺癌 1 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7.0*5.0*1.0
A9 53 结肠 乳头状腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*1
A10 49 结肠 粘液腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5*4.5*1
A11 76 结肠 粘液腺癌 1 T4bN1bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 6*5*1.5
A12 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*2.8
A13 67 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
A14 68 结肠 腺癌 1 T4aN1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 6.5*6*2.5
A15 60 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4*1.5
A16 52 结肠 腺癌 1--2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5*0.5
A17 66 结肠 腺癌 1--2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3*1
A18 65 结肠 腺癌 1--2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.5*0.5
B1 63 结肠 粘液腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4.0*0.5
B2 53 结肠 腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.0*1.0
B3 62 结肠 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5*3.5
B4 54 结肠 腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 6*4
B5 43 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*3
B6 62 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*5
B7 55 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*5
B8 82 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.8*3.8
B9 56 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*4.5
B10 60 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
B11 49 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*6.5
B12 67 结肠 腺癌 2 T4aN2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 4*3
B13 33 结肠 腺癌 2 T4aN2aM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 8*5
B14 66 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.2
B15 73 结肠 腺癌(少许) 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*5
B16 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*5
B17 57 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 9.5*5
B18 79 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*4
C1 50 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*4*0.5
C2 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*0.7
C3 50 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 4*4*0.5
C4 52 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*4*2
C5 67 结肠 腺癌(纤维血管组织) 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 8*7
C6 67 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 10*6*1.5
C7 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*3*0.5c
C8 63 结肠 腺癌 2 T4aN1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 2.5*1.5*1
C9 66 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.5
C10 56 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*1
C11 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*2*2
C12 62 结肠 腺癌 2 T3N0M1 IVA 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
C13 63 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 4*4*2
C14 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*5.5*2
C15 58 结肠 腺癌 2 T4N2aM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 4*3*0.5
C16 34 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3
C17 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4*3.5*0.8
C18 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
D1 58 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 -
D2 73 结肠 腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*6.8*2.1
D3 75 结肠 腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 9.0*8.0
D4 62 结肠 腺癌 2 T2N1M0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.0*3.0
D5 47 结肠 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 6.5*6.8*3.8
D6 72 结肠 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.3*3
D7 49 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*3
D8 83 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4*3.5*1.3
D9 66 结肠 腺癌 2 T3N1MO IIIB 恶性 结肠癌 原发 10*8*7
D10 79 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4
D11 69 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*5*4.5
D12 67 结肠 腺癌 2 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 直径2
D13 51 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*4
D14 64 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5.2*3.6
D15 65 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*4.3
D16 79 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7.5*5.5
D17 63 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*4.8
D18 62 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3
E1 73 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*6.5*6.
E2 59 结肠 腺癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.6*4.0*3.5
E3 66 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.0*2.5
E4 61 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8.0*5.5
E5 71 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4.0*3.5
E6 69 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.2*4.0*3.6
E7 81 结肠 腺癌(纤维血管组织) 2 T3N1M0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 4.7*4.2*3.8
E8 75 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5
E9 63 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4*1
E10 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*4
E11 50 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 9*6*2
E12 72 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*4
E13 70 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.7
E14 58 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4*3*0.5
E15 28 结肠 腺癌 2 T4aN1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*2*1;2.7*2*1.5
E16 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*4
E17 35 结肠 腺癌 2 T4bN1M0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
E18 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.5
F1 66 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*2
F2 48 结肠 腺癌 2 T2N0N0 I 恶性 结肠癌 原发 -
F3 43 结肠 腺癌 2 T2N0N0 I 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5*2.5
F4 53 结肠 腺癌 2 T2N0N0 I 恶性 结肠癌 原发 7*4*4
F5 48 结肠 腺癌 2 T2N1aM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*1
F6 54 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 10*5.0*2
F7 64 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.0*3.5*0.8
F8 42 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*6*3.5
F9 60 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.5*0.5
F10 75 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 10*9*4.5
F11 43 结肠 腺癌部分粘液下年 2 T2N1aM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*4.0*0.5
F12 30 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*4*1.1
F13 42 结肠 腺癌 2 T2N0N0 I 恶性 结肠癌 原发 4.0*3.5*0.5
F14 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5*0.5
F15 52 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.0*0.
F16 48 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.0*4.0*1.0
F17 47 结肠 筛状乳头状腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.0*3.5*0.5
F18 68 结肠 腺癌 2 T2N0N0 I 恶性 结肠癌 原发 4.3*2.9*1.1
G1 57 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*5.0*0.5
G2 37 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 10*10*5
G3 57 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 3*3*1.5
G4 57 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*1
G5 61 结肠 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.0*1.0
G6 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*4*1.5
G7 63 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6.0*6.0*1.0
G8 52 结肠 粘液腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*5.0*0.5
G9 58 结肠 乳头状腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 2.5*2.0*2.0
G10 39 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7*5.5*0.8
G11 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4*4*1.5
G12 74 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*2.3*1.5
G13 36 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*4*1
G14 58 结肠 腺癌 2 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 -
G15 65 结肠 腺癌 2 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 -
G16 55 结肠 腺癌 2 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 -
G17 63 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
G18 54 结肠 粘液腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 -
H1 65 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*1.5
H2 60 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*2.5
H3 68 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 6*4.5*3
H4 65 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.5*0.5
H5 53 结肠 腺癌 2 T3N2aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*2*1
H6 67 结肠 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 结肠癌 原发 -
H7 43 结肠 粘液腺癌 2 T4bN1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*4*1.8
H8 51 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.5*0.5
H9 70 结肠 腺癌(少许) 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 5.5*5.0*2.5
H10 61 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*5.0*1.5
H11 63 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*7*1
H12 38 结肠 腺癌 2 T4aN1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.0*4.0*0.5
H13 50 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*5*1
H14 52 结肠 腺癌(肠壁脓肿) 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 6*4*1
H15 53 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7.5*5.5*1.5
H16 74 结肠 腺癌 2 T4aN1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*5*1
H17 75 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
H18 67 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4
I1 72 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 4.5*3
I2 70 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
I3 61 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6.5*5*2.5
I4 72 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*4
I5 61 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*4*1
I6 64 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 2*4
I7 55 结肠 腺癌(纤维血管组织慢性炎) 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*5*4
I8 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*8
I9 54 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*1.2
I10 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
I11 63 结肠 腺癌 2 T4aN1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.5
I12 47 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*6*2
I13 53 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*3.5*1
I14 58 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 4*3.5*1.5
I15 73 结肠 腺癌 2 T4aN1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*1.8
I16 52 结肠 管状绒毛状腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 6*3.5*1.6
I17 66 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 -
I18 56 结肠 腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
J1 68 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.5
J2 59 结肠 腺癌(平滑肌组织) 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*1
J3 64 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*5*0.8
J4 55 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 2*1.5*0.7
J5 53 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*0.8
J6 59 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
J7 40 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 9*6*1.5
J8 67 结肠 腺癌 2 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 7.5*5*1
J9 58 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*5*1
J10 52 结肠 腺癌 2 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 3*2.5*2
J11 83 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.5*5*1
J12 68 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 8*7*2
J13 30 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*6
J14 30 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 2.5*2.3*1
J15 57 结肠 腺癌 2 T4bN0M0 IIC 恶性 结肠癌 原发 4*4*0.5;3*2*1
J16 66 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 8*4*2.5
J17 55 结肠 腺癌(平滑肌慢性炎) 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.7*4*0.6
J18 85 结肠 腺癌 2 T2N1aM0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*3*1
K1 73 结肠 腺癌 3 T3N2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5*7
K2 76 结肠 腺癌 3 T4bN1bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 6*5*1.5
K3 70 结肠 粘液腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5.0*4.5*1.0
K4 60 结肠 腺癌 2--3 T3N1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5*0.5
K5 56 结肠 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4*3.5
K6 50 结肠 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 -
K7 42 结肠 腺癌 2--3 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 6.0*5.5*0.5
K8 64 M 结肠 混合性类癌(少许) 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
K9 75 结肠 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.5
K10 36 结肠 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 4.5*3*1
K11 57 结肠 腺癌 2--3 T3N1M0 IIIA 恶性 结肠癌 原发 4.8*4.0*3.8
K12 43 结肠 腺癌(结肠粘膜组织) 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*4*3.5
K13 64 结肠 腺癌 2--3 T4aN1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*7
K14 58 结肠 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 8*7.5
K15 70 结肠 腺癌 3 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3.5*3.5
K16 60 结肠 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*4*1
K17 76 结肠 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
K18 60 结肠 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 -
L1 66 结肠 粘液腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3.5*2.5*0.7
L2 55 结肠 腺癌 3 T4aN1aM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 3*3*0.5
L3 78 结肠 轻度结肠炎 - - - 癌旁 - - - - -
L4 38 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L5 83 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L6 64 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L7 85 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L8 52 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L9 60 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L10 50 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L11 68 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L12 67 结肠 结肠(少许) - - - 癌旁 - - - - -
L13 52 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L14 65 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L15 56 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L16 40 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
L17 76 结肠 结肠 - - - 癌旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。