N092Ct01 脑胶质瘤及匹配癌旁脑组织芯片,附病理分级
点数 92 例数 46
行数 8 列数 12
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

N092Ct01


脑胶质瘤及匹配癌旁脑组织芯片,包含46例脑胶质瘤及匹配癌旁脑组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 43 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A2 43 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
A3 48 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A4 48 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
A5 46 大脑 胶质瘤II(胶质增生) * - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A6 46 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
A7 50 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A8 50 大脑 脑组织(胶质瘤II) - - - 癌旁 - - - - -
A9 50 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A10 50 大脑 胶质增生 - - - 癌旁 - - - - -
A11 69 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
A12 69 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B1 40 大脑 胶质瘤II-III 2--3 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B2 40 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B3 63 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B4 63 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B5 38 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B6 38 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B7 63 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B8 63 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B9 60 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B10 60 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
B11 33 大脑 胶质瘤III 3 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
B12 33 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C1 60 大脑 胶质瘤II 2 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C2 60 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C3 47 大脑 胶质瘤III 3 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C4 47 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C5 56 大脑 胶质瘤III 3 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C6 56 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C7 45 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C8 45 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C9 38 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C10 38 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
C11 71 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
C12 71 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D1 47 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D2 47 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D3 36 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D4 36 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D5 68 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D6 68 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D7 20 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D8 20 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D9 66 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D10 66 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
D11 33 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
D12 33 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E1 49 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E2 49 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E3 66 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E4 66 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E5 47 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E6 47 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E7 51 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E8 51 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E9 65 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E10 65 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
E11 39 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
E12 39 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F1 39 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F2 39 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F3 50 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F4 50 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F5 62 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F6 62 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F7 55 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F8 55 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F9 52 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F10 52 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
F11 48 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
F12 48 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G1 56 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G2 56 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G3 28 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G4 28 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G5 44 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G6 44 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G7 58 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G8 58 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G9 48 大脑 胶质母细胞瘤(胶质增生) * - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G10 48 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
G11 43 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
G12 43 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
H1 44 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
H2 44 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
H3 48 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
H4 48 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
H5 41 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
H6 41 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
H7 51 大脑 胶质母细胞瘤 4 - - 恶性 脑瘤 原发 - - -
H8 51 大脑 脑组织 - - - 癌旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。