HN058Oc01 口腔鳞癌组织芯片,附WHO Grade,TNM及Stage
点数 58 例数 57
行数 6 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

HN058Oc01


口腔鳞癌组织芯片,含舌鳞癌19例,牙龈鳞癌9例,下唇鳞癌1例,口底鳞癌3例,口颊鳞癌7例,2例颊粘膜组织,9例瘤旁舌组织,5例正常舌组织,3例咽粘膜组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 43 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 4*3*1.2
A2 45 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 4*2.5*1.5
A3 67 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 4*3.5*3
A4 56 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N2cM0 IVA 恶性 舌癌 原发 4*3*2.5
A5 33 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N0M0 II 恶性 舌癌 原发 3*2*1
A6 52 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N2cM0 IVA 恶性 舌癌 原发 3*3*1.5
A7 33 (舌)鳞状细胞癌 2 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 2.5*2.1*0.7
A8 65 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 3.5*2*1.7
A9 54 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N2bM0 IVA 恶性 舌癌 原发 3*2.5*1.5
A10 59 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N2bM0 IVA 恶性 舌癌 原发 4*3.5*2
B1 60 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N0M0 II 恶性 舌癌 原发 3*2*1.3
B2 54 (舌)鳞状细胞癌 1 T2N2bM0 IVA 恶性 舌癌 原发 3.5*1.5*2.2
B3 58 (舌)鳞状细胞癌 3 T2N1M0 III 恶性 舌癌 原发 4*3.5*2
B4 46 (舌)鳞状细胞癌 2 T3N2cM0 IVA 恶性 舌癌 原发 4.5*3.3*1.7
B5 62 (舌)鳞状细胞癌 2 T3N2bM0 IVA 恶性 舌癌 原发 4.5×3.5×2.0
B6 39 (舌)鳞状细胞癌 2 T2N2aM0 IVA 恶性 舌癌 原发 3*2.5*2.7
B7 46 (舌)鳞状细胞癌 2 T4aN2bM0 IVA 恶性 舌癌 原发 5.5*4*2.5
B8 65 (舌)鳞状细胞癌 2 T3N0M0 III 恶性 舌癌 原发 5.3*2.2*2.2
B9 59 (舌)鳞状细胞癌 3 T4bN2bM0 IVB 恶性 舌癌 原发 2*2*1
B10 56 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T3N0M0 III 恶性 舌癌 原发 -
C1 44 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 牙龈癌 原发 3.5*3.0*1.0
C2 78 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 牙龈癌 原发 4*2.3*1.2
C3 66 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 牙龈癌 原发 4*3*1.2
C4 56 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T3N0M0 III 恶性 牙龈癌 原发 4.5*4.5
C5 55 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T4aN0M0 IVA 恶性 牙龈癌 原发 5*4*2
C6 69 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 1 T3N2bM0 IVA 恶性 牙龈癌 原发 5*4*3
C7 48 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 2 - - 恶性 牙龈癌 原发 -
C8 49 口腔 (牙龈)鳞状细胞癌 3 T2N0M0 II 恶性 牙龈癌 原发 3.5*3.0*1.0
C9 59 口腔 (右下唇)鳞状细胞癌 1 T3N1M0 III 恶性 唇癌 原发 -
C10 61 口腔 (口底)鳞状细胞癌 1 T2N0M0 II 恶性 口底癌 原发 4*3*2
D1 38 口腔 (口底)鳞状细胞癌 1 T3N1M0 IVA 恶性 口底癌 原发 5*2.5*2
D2 62 口腔 (口底)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 口底癌 原发 3*1*0.2
D3 65 口腔 (右颊)鳞状细胞癌 1 T2N0M0 II 恶性 口颊癌 原发 3*2.5*0.8
D4 48 口腔 (左上颊)鳞状细胞癌 1 T2N2bM0 IVA 恶性 口颊癌 原发 -
D5 68 口腔 (口颊)鳞状细胞癌 1 T3N2cM0 IVA 恶性 口颊癌 原发 7*7*6
D6 56 口腔 (口颊)鳞状细胞癌 1 T2N1M0 III 恶性 口颊癌 原发 3*3*0.7
D7 41 口腔 (口颊)鳞状细胞癌 2 T4aN2bM0 IVA 恶性 口颊癌 原发 6*5.5*4
D8 58 口腔 (口颊)鳞状细胞癌 3 T2N0M0 II 恶性 口颊癌 原发 3*2*1.5
D9 54 口腔 (口颊)鳞状细胞癌 2 T4aN2bM0 IVA 恶性 口颊癌 原发 3*3.5*1.3
D10 54 口腔 口颊粘膜 - - - 瘤旁 - - - -
E1 59 口腔 口颊粘膜 - - - 瘤旁 - - - - -
E2 73 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E3 60 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E4 45 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E5 43 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E6 53 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E7 42 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E8 32 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E9 41 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E10 59 舌组织 - - - 瘤旁 - - - - -
F1 40 舌组织(舌肌和少量舌下腺) - - - 正常 - - - - -
F2 30 舌组织 - - - 正常 - - - - -
F3 36 舌组织 - - - 正常 - - - - -
F4 40 舌组织 - - - 正常 - - - - -
F5 50 舌组织 - - - 正常 - - - - -
F6 48 口腔 咽粘膜 - - - 正常 - - - - -
F7 50 口腔 舌咽组织 - - - 正常 - - - - -
F8 28 口腔 舌咽组织 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。