X048Mc02 消化道肿瘤及正常组织组合芯片
点数 48 例数 48
行数 7 列数 8
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

X048Mc02


正常食道组织4例,胃组织4例,结肠组织8例,肝组织4例,胰腺组织4例,食道鳞癌4例,胃腺癌4例,结肠腺癌8例,肝细胞肝癌4例,胰腺导管腺癌4例。


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 30 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A2 36 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A3 40 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A4 42 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A5 42 胃组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A6 45 胃组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A7 28 胃组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
A8 35 胃组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B1 30 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B2 38 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B3 21 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B4 23 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B5 39 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
B6 58 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - - CK+++
B7 52 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - - CK+++
B8 47 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - - CK+++
C1 56 肝脏组织 - - - 正常 - - - - - CK++
C2 23 肝脏组织 - - - 正常 - - - - - CK++
C3 40 肝脏组织 - - - 正常 - - - - - CK+
C4 40 肝脏组织 - - - 正常 - - - - - CK+
C5 28 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
C6 42 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
C7 45 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
C8 40 胰腺 胰腺组织 - - - 正常 - - - - - CK+++
E1 63 食道 鳞状细胞癌 1 PT3N0M0 IIB 恶性 食道癌 原发 6.5*4*1.5 CK+++
E2 66 食道 鳞状细胞癌 1 pT3N0M0 IIA 恶性 食道癌 原发 4.5*2.5*1 CK+++
E3 64 食道 鳞状细胞癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 食道癌 原发 6.5*3.7*1.0 CK+++
E4 56 食道 鳞状细胞癌 2 pT3N2M0 IIIB 恶性 食道癌 原发 7*5*2 CK+++
E5 47 腺癌 3 T1bN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 2*2*0.5 CK+++
E6 43 腺癌 2 T2N3aM0 IIIA 恶性 胃癌 原发 2.5*2*0.7 CK+++
E7 50 腺癌 3 T1bN1M0 IB 恶性 胃癌 原发 - CK+++
E8 50 腺癌 3 T1aN0M0 IA 恶性 胃癌 原发 - CK+++
F1 73 结肠 腺癌 1 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.8 CK+++
F2 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.5 CK+++
F3 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*8 CK+++
F4 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*5*4 CK+++
F5 54 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*1.2 CK+++
F6 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*1 CK+++
F7 61 结肠 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.0*1.0 CK++
F8 53 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*4.0*1.0 CK++
G1 66 肝细胞癌 2 T1N0M0 I 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.0 CK++
G2 68 肝细胞癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-6.6 -
G3 60 肝细胞癌 2 T3N0M0 IIIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-9.5 CK++
G4 48 肝细胞癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 肝癌 原发 直径约1.0-4.7 CK+
G5 55 胰腺 腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6*5*3 CK+++
G6 42 胰腺 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 6*4*2 CK+++
G7 54 胰腺 腺癌 1--2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 5*5*3 CK+++
G8 76 胰腺 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 腹部肿瘤 原发 10*4*3 CK+++
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。