X190Mc01 肺癌、乳腺癌、结肠癌、前列腺癌和胰腺癌组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期
点数 190 例数 190
行数 12 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

X190Mc01


多器官癌组织组合芯片,包含肺鳞状细胞癌,非特殊性浸润性乳腺癌,结肠腺癌,前列腺癌及胰腺癌各38例,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 74 肺鳞状细胞癌I级 1 T3N0M0 IIB 恶性
A2 44 肺鳞状细胞癌I级 1 T2N1M0 IIB 恶性
A3 66 肺鳞状细胞癌I级 1 T2N0M0 I 恶性
A4 54 肺鳞状细胞癌I级 1 T2N0M0 I 恶性
A5 68 肺鳞状细胞癌I级 1 T2N0M0 IB 恶性
A6 59 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
A7 56 肺鳞状细胞癌II级 2 T3N0M0 IIB 恶性
A8 60 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
A9 74 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIB 恶性
A10 68 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
A11 56 肺鳞状细胞癌II级 2 T3N1M0 IIIA 恶性
A12 50 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
A13 47 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
A14 45 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
A15 56 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
A16 65 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
B1 70 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
B2 63 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
B3 61 肺鳞状细胞癌II级 2 T3N1M0 IIIA 恶性
B4 65 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
B5 24 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
B6 60 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
B7 69 肺鳞状细胞癌II级 2 T1N0M0 IA 恶性
B8 63 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N1M0 IIA 恶性
B9 68 肺鳞状细胞癌II级 2 T2N0M0 IB 恶性
B10 50 肺鳞状细胞癌II级 2 T3N1M0 IIIA 恶性
B11 61 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
B12 61 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N1M0 IIB 恶性
B13 69 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
B14 49 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
B15 63 肺鳞状细胞癌II级 2 T3N1M0 IIIA 恶性
B16 68 肺鳞状细胞癌III级 3 T3N0M0 IIIA 恶性
C1 59 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N1M0 IIA 恶性
C2 48 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
C3 53 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 IB 恶性
C4 51 肺鳞状细胞癌III级 3 T2BN1M0 IIB 恶性
C5 65 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N1M0 IIB 恶性
C6 71 肺鳞状细胞癌III级 3 T2N1M0 II 恶性
C7 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T1N0M0 I 恶性
C8 69 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
C9 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
C10 63 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T4N0M0 IIIB 恶性
C11 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性
C12 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1N0M0 I 恶性
C13 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性
C14 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性
C15 63 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
C16 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性
D1 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N0M0 IIB 恶性
D2 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D3 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIB 恶性
D4 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1N0M0 I 恶性
D5 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D6 36 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D7 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D8 81 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIIB 恶性
D9 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性
D10 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1N0M0 I 恶性
D11 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D12 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D13 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性
D14 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
D15 31 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N2M0 IV 恶性
D16 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
E1 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
E2 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIIB 恶性
E3 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIA 恶性
E4 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性
E5 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性
E6 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N0M0 IIA 恶性
E7 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T3N0M0 IIB 恶性
E8 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T3N1M0 IIIA 恶性
E9 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性
E10 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T4N0M0 IIIB 恶性
E11 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性
E12 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性
E13 68 结肠 结肠腺癌 1 T3N1M0 IIIB 恶性
E14 46 结肠 结肠腺癌 1 T3N2M0 IIIB 恶性
E15 45 结肠 结肠腺癌 1 T2N0M0 I 恶性
E16 66 结肠 结肠腺癌 1 T4N0M0 IIB 恶性
F1 55 结肠 结肠腺癌 1 T3N1M0 IIIB 恶性
F2 68 结肠 结肠腺癌 1 T2N0M0 I 恶性
F3 58 结肠 结肠腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性
F4 70 结肠 结肠腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性
F5 45 结肠 结肠腺癌 1 T4N2M0 IIIC 恶性
F6 53 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F7 41 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F8 79 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F9 58 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F10 45 结肠 结肠腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性
F11 64 结肠 结肠腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性
F12 66 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F13 47 结肠 结肠腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性
F14 71 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
F15 48 结肠 结肠腺癌 2--3 T4N2M0 IIIC 恶性
F16 36 结肠 结肠腺癌 1 T4N0M0 II 恶性
G1 82 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIA 恶性
G2 74 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
G3 69 结肠 结肠腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性
G4 52 结肠 结肠腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性
G5 37 结肠 结肠腺癌 2 T4N2M0 IIIC 恶性
G6 50 结肠 结肠腺癌 2 T4N0M0 IIB 恶性
G7 54 结肠 结肠腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性
G8 40 结肠 结肠腺癌 2 T2N0M0 I 恶性
G9 34 结肠 结肠腺癌 - T4N0M0 IIB 恶性
G10 70 结肠 结肠腺癌 3 T3N1M0 IIIB 恶性
G11 78 结肠 结肠腺癌 3 T3N1M0 IIIB 恶性
G12 54 结肠 结肠腺癌 3 T4N0M0 IIB 恶性
G13 73 结肠 结肠腺癌 - T4N1M0 IIIB 恶性
G14 38 结肠 结肠腺癌 3 T4N0M0 IIB 恶性
G15 74 结肠 结肠腺癌 2 T3N0M0 III 恶性
G16 48 结肠 结肠腺癌 3 T4N2M0 IIIC 恶性
H1 30 结肠 结肠腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
H2 46 结肠 结肠腺癌 3 T3N2M0 III 恶性
H3 67 前列腺 前列腺癌Gleason 2-3(2+3) - T2N0M0 I 恶性
H4 69 前列腺 前列腺癌Gleason 3(2+3) - T3N0M0 III 恶性
H5 71 前列腺 前列腺癌Gleason 2(2+3) - T1N0M0 I 恶性
H6 71 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T3N0M0 III 恶性
H7 64 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+3) - T2AN0M0 IIA 恶性
H8 73 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+3) - T2N0M0 IIA 恶性
H9 75 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
H10 71 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+2) - T2N0M0 IIA 恶性
H11 70 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+3) - T2BN0M0 IIA 恶性
H12 66 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+3) - T2N0M0 IIA 恶性
H13 65 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+3) - T2N0M0 IIB 恶性
H14 75 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
H15 65 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
H16 73 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T3N0M0 III 恶性
I1 64 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T3N0M0 III 恶性
I2 73 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I3 60 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T3N1M0 IV 恶性
I4 75 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I5 57 前列腺 前列腺癌Gleason 3-4(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I6 61 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I7 65 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I8 80 前列腺 前列腺癌Gleason 4(3+5) - T3N0M0 III 恶性
I9 78 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+5) - T4N0M0 IV 恶性
I10 62 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I11 74 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+5) - T4N1M0 IV 恶性
I12 61 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I13 63 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+5) - T2N0M0 IIA 恶性
I14 62 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T3N0M0 III 恶性
I15 69 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+4) - T2N0M0 IIA 恶性
I16 73 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T3N0M0 III 恶性
J1 70 前列腺 前列腺癌Gleason 4(4+4) - T3N0M0 III 恶性
J2 76 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T2AN0M0 IIB 恶性
J3 69 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T2N0M0 IIB 恶性
J4 87 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T2N0M0 IIB 恶性
J5 73 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T4N0M0 IV 恶性
J6 65 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T2N0M0 IIB 恶性
J7 60 前列腺 前列腺癌Gleason 5(5+5) - T3N1M0 IV 恶性
J8 82 前列腺 前列腺癌Gleason 3(3+3) - T2N0M0 IIA 恶性
J9 49 胰腺 胰腺导管腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性
J10 55 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
J11 64 胰腺 胰腺导管腺癌 1 T2N0M0 IB 恶性
J12 34 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
J13 54 胰腺 胰腺导管腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性
J14 62 胰腺 胰腺导管腺癌 1--2 T3N0M0 IIA 恶性
J15 50 胰腺 胰腺导管腺癌 1--2 T2N1M0 IIB 恶性
J16 44 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K1 41 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T4N1M0 IIIC 恶性
K2 44 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性
K3 46 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性
K4 47 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K5 68 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性
K6 40 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性
K7 68 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性
K8 57 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
K9 60 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K10 42 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K11 76 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K12 72 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K13 58 胰腺 胰腺导管腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性
K14 42 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性
K15 65 胰腺 胰腺导管腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性
K16 68 胰腺 胰腺导管腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
L1 62 胰腺 胰腺导管腺癌 2--3 T3N1M1 IV 恶性
L2 72 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
L3 51 胰腺 胰腺导管腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
L4 56 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性
L5 58 胰腺 胰腺导管腺癌 2--3 T3N0M0 IIA 恶性
L6 47 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T3N1M0 IIIB 恶性
L7 54 胰腺 胰腺导管腺癌 2--3 T2N0M0 IB 恶性
L8 45 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性
L9 55 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性
L10 66 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性
L11 51 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性
L12 53 胰腺 胰腺导管腺癌 3 T2N0M0 IB 恶性
L13 52 胰腺 胰腺导管腺癌 - T2N0M0 IB 恶性
L14 60 胰腺 胰腺导管腺癌 - T2N1M0 IIB 恶性
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。