NN036Ct01 正常大脑组织芯片
点数 36 例数 18
行数 6 列数 6
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

NN036Ct01


正常大脑组织芯片,包含18例正常大脑组织,一例两点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 35 大脑 (额叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
A2 53 大脑 (额叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
A3 30 大脑 (左额叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
A4 35 大脑 (额叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
A5 53 大脑 (额叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
A6 30 大脑 (左额叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
B1 20 大脑 (顶叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
B2 49 大脑 (顶叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
B3 18 大脑 (右顶叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
B4 20 大脑 (顶叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
B5 49 大脑 (顶叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
B6 18 大脑 (右顶叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
C1 47 大脑 (右枕叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
C2 24 大脑 (左颞叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
C3 2 大脑 (右枕叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
C4 47 大脑 (右枕叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
C5 24 大脑 (左颞叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
C6 2 大脑 (右枕叶)大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
D1 50 大脑 (左颞叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
D2 47 大脑 大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
D3 42 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
D4 50 大脑 (左颞叶)大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
D5 47 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
D6 42 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
E1 28 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
E2 35 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
E3 56 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
E4 28 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
E5 35 大脑 大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
E6 56 大脑 大脑白质 - - - 正常 - - - - -
F1 28 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
F2 30 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
F3 35 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
F4 28 大脑 大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
F5 30 大脑 大脑灰质 - - - 正常 - - - - -
F6 35 大脑 大脑白质及灰质 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。