D078St01 胃腺癌及瘤旁、正常组织组合芯片,附WHO Grade,TNM和Stage分期
点数 78 例数 78
行数 8 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D078St01


胃腺癌及瘤旁、正常组织组合芯片,70例胃腺癌,4例瘤旁组织,4例正常组织,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 74 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7.0*5.0*1.0
A2 60 腺癌 1 T3N3bM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
A3 55 腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3*2.5*1
A4 64 腺癌 1 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
A5 75 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 10.5*5
A6 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.5*4
A7 54 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5
A8 58 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*4
A9 57 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5
A10 55 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*5
B1 72 腺癌 2 T4bN1M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.2*2.3
B2 64 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃恶性肿瘤 原发 10*8
B3 70 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃溃疡 原发 6*4
B4 70 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃恶性肿瘤 原发 4*3.8
B5 54 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5
B6 66 腺癌 2 T4aN2M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8.5*8*2
B7 62 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 4.0*3.5*0.5
B8 62 腺癌(缺) * T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
B9 73 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
B10 73 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5*2
C1 61 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 2.5*2*1.5
C2 45 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
C3 69 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
C4 79 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*5*1.5
C5 67 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
C6 60 腺癌 2 T1bN0M0 I 恶性 胃癌 原发 -
C7 53 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1.5
C8 62 腺癌 2 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
C9 51 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5*2
C10 83 腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*5
D1 72 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
D2 74 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
D3 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
D4 47 腺癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
D5 65 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4.4*4.0*3.0
D6 58 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*4.0*0.5
D7 67 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*3.2*1.8
D8 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 最大径分别为4及1.5
D9 63 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 -
D10 49 腺癌 2--3 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 -
E1 63 腺癌 2--3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
E2 62 腺癌 3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
E3 61 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
E4 55 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*8*3
E5 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8*7*0.8
E6 77 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 约6*6*1
E7 33 腺癌 3 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 约5*3*0.7
E8 43 腺癌 3 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 10*7*2.5
E9 45 腺癌 3 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
E10 63 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
F1 61 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 约3*2.5*1.3
F2 66 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5*3.5*1
F3 50 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*2.5*1.5
F4 53 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
F5 73 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
F6 67 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 约15*10*3
F7 55 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*3.5*0.8
F8 61 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 肿瘤最大径5
F9 61 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
F10 74 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃占位性病变 原发 10*5
G1 65 腺癌(平滑肌组织慢性炎) 3 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 2*2
G2 66 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 8*6
G3 56 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
G4 50 腺癌 3 T1bN1M0 IB 恶性 胃癌 原发 -
G5 80 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9.5*5.8
G6 64 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 3*2.5
G7 55 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 7*5.5
G8 52 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5
G9 63 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.4*4.2*4.0
G10 79 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 肿瘤最大径5
H1 61 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H2 66 中度慢性浅表性胃炎 - - - 瘤旁 - - - - -
H3 80 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H4 43 胃组织 - - - 瘤旁 - - - - -
H5 30 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H6 42 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H7 28 胃组织 - - - 正常 - - - - -
H8 45 轻度浅表性胃炎 - - - 正常 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。