X060Mc01 多器官肿瘤及其匹配或不匹配的瘤旁组织组合芯片,含Grade、TNM及Stage
点数 60 例数 35
行数 6 列数 10
点样直径 2.0mm 组织固定方式 100
QA/QC HE染色和IHC染色

X060Mc01


多器官肿瘤及其匹配或不匹配的瘤旁组织组合芯片,含5例肝细胞肝癌及其匹配的瘤旁、5例卵巢高级别浆液性癌及其不匹配的瘤旁、5例胃腺癌及其匹配的瘤旁、5例结肠腺癌及其匹配的瘤旁、5例肾脏透明细胞癌及其匹配的瘤旁和5例肺癌及其匹配的瘤旁组织组合芯片


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 56 肝细胞癌 2 T1bN0M0 IB 恶性 肝癌 原发 3*2.5*2
A2 46 肝细胞癌 2 T1bN0M0 IB 恶性 肝癌 原发 4*3*2.5
A3 50 肝细胞癌 2 T1bN0M0 IB 恶性 肝癌 原发 3*3*2
A4 73 肝细胞癌 2 T1bN0M0 IB 恶性 肝癌 原发 3*2.5*2
A5 66 肝细胞癌 2--3 T1bN0M0 IB 恶性 肝癌 原发 4*3.2*2
A6 56 肝纤维化4级(5分) - - - 癌旁 - - - - -
A7 46 早期肝硬化伴脂肪变性 - - - 癌旁 - - - - -
A8 50 早期肝硬化伴脂肪变性 - - - 癌旁 - - - - -
A9 73 肝纤维化1级(2分) - - - 癌旁 - - - - -
A10 66 肝纤维化4级(5分) - - - 癌旁 - - - - -
B1 37 卵巢 高级别浆液性癌 - T3cN0M0 IIIC 恶性 卵巢癌 原发 -
B2 49 卵巢 高级别浆液性癌 - T3cN0M0 IIIC 恶性 卵巢癌 原发 -
B3 61 卵巢 高级别浆液性癌 - T3cN0M0 IIIC 恶性 卵巢癌 原发 -
B4 75 卵巢 高级别浆液性癌 - T3cN0M0 IIIC 恶性 卵巢癌 原发 -
B5 56 卵巢 高级别浆液性癌 - T3cN0M0 IIIC 恶性 卵巢癌 原发 -
B6 54 卵巢 卵巢组织 - - - 癌旁 - - - - -
B7 55 卵巢 卵巢组织 - - - 癌旁 - - - - -
B8 57 卵巢 卵巢组织 - - - 癌旁 - - - - -
B9 52 卵巢 卵巢组织 - - - 癌旁 - - - - -
B10 51 卵巢 卵巢组织 - - - 癌旁 - - - - -
C1 47 腺癌 2 T2N0M0 IB 恶性 胃癌 原发 7.5*6.5*2.5
C2 71 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*3*0.8
C3 58 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
C4 45 腺癌 2 T3N2MO IIIA 恶性 胃癌 原发 直径约4.2
C5 63 腺癌 2--3 T3N2MO IIIA 恶性 胃癌 原发 直径约2.2
C6 47 胃组织 - - - 癌旁 - - - - -
C7 71 中度浅表性胃炎 - - - 癌旁 - - - - -
C8 58 中度浅表性胃炎 - - - 癌旁 - - - - -
C9 45 胃组织 - - - 癌旁 - - - - -
C10 63 重度浅表性胃炎 - - - 癌旁 - - - - -
D1 54 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*1.2
D2 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*8
D3 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
D4 47 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*6*2
D5 52 结肠 腺癌 2 T2N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 6*3.5*1.6
D6 54 结肠 结肠组织 - - 癌旁 - - - - -
D7 53 结肠 结肠组织 - - - 癌旁 - - - - -
D8 53 结肠 结肠组织 - - - 癌旁 - - - - -
D9 47 结肠 结肠慢性炎 - - - 癌旁 - - - - -
D10 52 结肠 结肠组织(平滑肌组织) - - - 癌旁 - - - - -
E1 49 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 4*3*3
E2 48 透明细胞癌 2 T2aN0M0 II 恶性 肾癌 原发 10*7*6
E3 65 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5*4
E4 41 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*6*5
E5 69 透明细胞癌 2 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6*6
E6 49 肾脏组织 - - - 癌旁 - - - - -
E7 48 肾脏组织 - - - 癌旁 - - - - -
E8 65 肾脏组织 - - - 癌旁 - - - - -
E9 41 肾脏组织 - - - 癌旁 - - - - -
E10 69 肾脏组织 - - - 癌旁 - - - - -
F1 57 非角化型鳞状细胞癌 2--3 T2bN0M0 IIA 恶性 肺癌 原发 -
F2 67 非角化型鳞状细胞癌 2 T2aN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3.5*2.5
F3 72 角化型鳞状细胞癌 3 T4N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约7.0
F4 70 附壁乳头状腺癌 2 T2aN0M0 IB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3
F5 56 腺泡实体型腺癌 3 T2bN2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 5*5*4
F6 57 肺组织 - - - 癌旁 - - - - -
F7 67 肺组织 - - - 癌旁 - - - - -
F8 72 肺组织及终末支气管组织 - - - 癌旁 - - - - -
F9 70 肺组织及终末支气管组织 - - - 癌旁 - - - - -
F10 56 肺组织 - - - 癌旁 - - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。