M043Pr01 前列腺及增生组织组合芯片
点数 43 例数 43
行数 6 列数 8
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

M043Pr01


前列腺及增生组织组合芯片,含正常前列腺组织10例,含前列腺增生30及3例腺癌组织组合芯片


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 40 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A2 46 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A3 31 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A4 23 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A5 50 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A6 35 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A7 42 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A8 38 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
B1 35 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
B2 36 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
B3 73 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
B4 71 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
B5 58 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
B6 69 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
B7 68 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
B8 60 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C1 64 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C2 71 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C3 71 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C4 73 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C5 68 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C6 75 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C7 71 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
C8 70 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D1 83 前列腺 前列腺增生(间质结节增生) - - - 癌旁 - - - - -
D2 75 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D3 69 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D4 59 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D5 68 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D6 70 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D7 75 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
D8 80 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E1 72 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E2 68 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E3 63 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E4 79 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E5 57 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E6 63 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E7 60 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
E8 76 前列腺 前列腺增生 - - - 癌旁 - - - - -
F1 76 前列腺 前列腺癌4(4+4)腺泡型 - T3N0M0 III 恶性 前列腺癌 原发 -
F2 80 前列腺 前列腺癌4(4+4)腺泡型 - T3N0M0 III 恶性 前列腺癌 原发 -
F3 75 前列腺 前列腺癌2(3+4)腺泡型 - T2N0M0 IIB 恶性 前列腺癌 原发 -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。