U1912101 膀胱癌组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期
点数 191 例数 191
行数 12 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

U1912101


膀胱癌组织微阵列,包含尿路上皮癌145例,鳞状细胞癌16例,腺癌15例,8例边缘膀胱组织和7例尸解膀胱组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 72 膀胱 非浸润性低级别尿路上皮癌 - TaN0M0 0A 恶性
A2 62 膀胱 低级别尿路上皮癌 - T3N1M0 IV 恶性
A3 47 膀胱 低级别尿路上皮癌 - T1N0M0 I 恶性
A4 75 膀胱 低级别尿路上皮癌 - T2N0M0 II 恶性
A5 37 膀胱 低级别尿路上皮癌 - T1N0M0 I 恶性
A6 60 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A7 49 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A8 45 膀胱 低级别尿路上皮癌(纤维血管) 1 T1N0M0 I 恶性
A9 57 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A10 66 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A11 40 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T2N0M0 II 恶性
A12 37 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T2bN0M0 II 恶性
A13 71 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A14 59 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A15 40 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
A16 56 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T2N0M0 II 恶性
B1 76 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
B2 67 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T1N0M0 I 恶性
B3 71 膀胱 低级别尿路上皮癌(纤维血管) * T2N0M0 II 恶性
B4 65 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T2N0M0 I 恶性
B5 71 膀胱 低级别尿路上皮癌 1 T2N0M0 II 恶性
B6 45 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B7 72 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B8 66 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B9 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
B10 45 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
B11 61 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B12 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
B13 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B14 25 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
B15 91 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
B16 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C1 61 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C2 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C3 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C4 74 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C5 78 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
C6 33 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N1M0 IV 恶性
C7 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C8 56 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
C9 56 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C10 72 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C11 42 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C12 53 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3bN0M0 III 恶性
C13 55 膀胱 高级别尿路上皮癌(纤维血管) * T1N0M0 I 恶性
C14 68 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
C15 73 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
C16 72 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D1 54 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M1 IV 恶性
D2 77 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
D3 76 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
D4 63 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
D5 62 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
D6 71 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2bN0M0 II 恶性
D7 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
D8 66 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D9 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D10 79 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D11 64 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
D12 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D13 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D14 48 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D15 50 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
D16 54 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E1 38 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
E2 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
E3 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E4 42 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E5 56 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
E6 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
E7 52 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E8 68 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E9 75 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E10 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
E11 62 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E12 44 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
E13 71 膀胱 少许高级别尿路上皮癌伴坏死 3 T3bN0M0 III 恶性
E14 67 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
E15 25 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
E16 54 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F1 59 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F2 73 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F3 55 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F4 46 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F5 45 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
F6 75 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F7 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
F8 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F9 59 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F10 45 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F11 61 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F12 66 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
F13 51 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
F14 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
F15 68 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
F16 55 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
G1 50 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G2 64 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G3 44 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
G4 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2bN0M0 II 恶性
G5 42 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G6 63 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G7 72 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G8 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G9 44 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G10 71 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2bN0M0 II 恶性
G11 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G12 83 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 IIA 恶性
G13 57 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
G14 49 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3aN0M0 III 恶性
G15 58 膀胱 高级别尿路上皮癌伴鳞状上皮化生 3 T2N0M0 II 恶性
G16 48 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
H1 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3aN0M0 III 恶性
H2 40 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N1M0 IV 恶性
H3 58 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
H4 70 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
H5 50 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
H6 53 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N1M0 IV 恶性
H7 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
H8 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
H9 57 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2aN0M0 II 恶性
H10 65 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
H11 77 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
H12 59 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3bN0M0 III 恶性
H13 74 膀胱 高级别尿路上皮癌伴腺样分化 3 T2bN0M0 II 恶性
H14 52 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
H15 66 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
H16 60 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
I1 74 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
I2 51 膀胱 高级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
I3 65 膀胱 高级别尿路上皮癌伴腺样分化 3 T3N0M0 III 恶性
I4 76 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
I5 65 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
I6 66 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T4aN0M0 IV 恶性
I7 52 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
I8 57 膀胱 低级别尿路上皮癌伴鳞状上皮化生 3 T3aN0M0 III 恶性
I9 56 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
I10 70 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T3N0M0 III 恶性
I11 52 膀胱 低级别尿路上皮癌伴鳞状上皮化生 3 T3N0M0 III 恶性
I12 40 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T1N0M0 I 恶性
I13 70 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T3bN0M0 III 恶性
I14 64 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T2N0M0 II 恶性
I15 56 膀胱 低级别尿路上皮癌 3 T2bN0M0 II 恶性
I16 78 膀胱 高级别尿路上皮癌伴腺样分化 3 T3N0M0 III 恶性
J1 80 膀胱 鳞状细胞癌III级 3 T2bN0M0 II 恶性
J2 81 膀胱 鳞状细胞癌I级(纤维血管) 3 T2bN0M0 II 恶性
J3 74 膀胱 鳞状细胞癌I-II级 3 T2aN0M0 II 恶性
J4 68 膀胱 鳞状细胞癌II级 3 T3aN0M0 III 恶性
J5 73 膀胱 鳞状细胞癌II级 3 T2N0M0 II 恶性
J6 46 膀胱 鳞状细胞癌II级 3 T2N0M0 II 恶性
J7 49 膀胱 鳞状细胞癌II级 3 T2bN0M0 II 恶性
J8 49 膀胱 鳞状细胞癌II级 3 T3N0M0 III 恶性
J9 52 膀胱 鳞状细胞癌II级 2 T3N0M0 III 恶性
J10 51 膀胱 鳞状细胞癌II级 2 T3aN0M0 III 恶性
J11 49 膀胱 鳞状细胞癌II级 2 T3N0M0 III 恶性
J12 58 膀胱 鳞状细胞癌II-III级 2--3 T2N0M0 II 恶性
J13 55 膀胱 鳞状细胞癌II-III级 2--3 T3bN0M0 III 恶性
J14 44 膀胱 鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 II 恶性
J15 52 膀胱 鳞状细胞癌III级 3 T3N0M0 III 恶性
J16 66 膀胱 鳞状细胞癌III级 3 T2N0M0 II 恶性
K1 58 膀胱 粘液腺癌I级 2 T2N0M0 II 恶性
K2 74 膀胱 腺癌I级 2 T1N0M0 I 恶性
K3 48 膀胱 腺癌I级(纤维血管) 2 T3N0M0 III 恶性
K4 45 膀胱 乳头状腺癌I级 2 T2N0M0 II 恶性
K5 65 膀胱 粘液腺癌III级 2 T3bN0M0 III 恶性
K6 70 膀胱 腺癌I-II级 2--3 T3N0M0 III 恶性
K7 58 膀胱 腺癌II级 2 T3N1M0 IV 恶性
K8 46 膀胱 高级别尿路上皮癌伴腺样分化 3 T3bN2M0 IV 恶性
K9 41 膀胱 腺癌II级 2 T2N0M0 II 恶性
K10 66 膀胱 腺癌II级 2 T3bN0M0 III 恶性
K11 55 膀胱 腺癌II-III级 2--3 T2N0M0 II 恶性
K12 70 膀胱 腺癌II级 3 T2bN0M0 II 恶性
K13 64 膀胱 粘液腺癌II级 2 T3N0M0 III 恶性
K14 32 膀胱 粘液腺癌II级 2 T3N0M0 III 恶性
K15 57 膀胱 粘液腺癌III级 3 T2N0M0 II 恶性
K16 43 膀胱 腺癌III-IV级 2--3 T3aN0M0 III 恶性
L1 72 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L2 33 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L3 54 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L4 63 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L5 57 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L6 53 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L7 53 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L8 75 膀胱 慢性膀胱炎 - - - 瘤旁
L9 41 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L10 45 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L11 50 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L12 22 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L13 48 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L14 40 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
L15 21 膀胱 膀胱组织 - - - 正常
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。