F048Br02 乳腺癌及乳腺组织组合芯片
点数 48 例数 24
行数 6 列数 8
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

F048Br02


包含20例乳腺癌及4例瘤旁乳腺组织


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N0M0 - 恶性
A2 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N0M0 - 恶性
A3 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N0M0 - 恶性
A4 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N0M0 - 恶性
A5 59 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
A6 59 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
A7 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
A8 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
B1 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N0M0 - 恶性
B2 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N0M0 - 恶性
B3 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
B4 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
B5 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
B6 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
B7 80 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
B8 80 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
C1 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C2 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C3 66 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C4 66 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C5 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C6 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
C7 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
C8 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
D1 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
D2 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 - 恶性
D3 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 - 恶性
D4 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 - 恶性
D5 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T1N1M0 - 恶性
D6 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T3N1M0 - 恶性
D7 66 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
D8 66 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 - 恶性
E1 33 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
E2 33 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
E3 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 - 恶性
E4 50 乳腺 浸润性小叶癌 - T2N0M0 - 恶性
E5 59 乳腺 浸润性小叶癌 - T2N1M0 - 恶性
E6 59 乳腺 浸润性小叶癌 - T2N1M0 - 恶性
E7 73 乳腺 浸润性小叶癌 - T3N0M0 - 恶性
E8 73 乳腺 浸润性小叶癌 - - 恶性
F1 35 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁
F2 35 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁
F3 22 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁
F4 22 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁
F5 21 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁
F6 21 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁
F7 41 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁
F8 41 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。