F151Br01 多病理类型乳腺疾病组织芯片,附WHO Grade,TNM,Stage分期及Luminal分型
点数 151 例数 140
行数 10 列数 16
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

F151Br01


多病理类型乳腺疾病组织芯片,附WHO Grade,TNM,Stage分期及Luminal分型,10例匹配的瘤旁乳腺组织,4例乳腺炎,5例腺病,4例增生,纤维腺瘤5例,2例导管内癌,5例乳腺小叶癌,94例非特殊浸润性乳腺癌,3例乳腺癌伴大汗腺分化,2例微乳头状癌、2例粘液癌、6例伴髓样特征的癌,2例髓样癌及3例乳腺癌伴神经内分泌特征


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 45 乳腺 乳腺腺病(少许),同G6 - - - 远端 - - - - - ER: + PR: ++ Her2: 1+ Ki-67: <1% -
A2 47 乳腺 乳腺组织,同H7 - - - 远端 - - - - - ER: +++ PR: ++ Her2: 3+ Ki-67: 8% -
A3 40 乳腺 乳腺组织,同C3 - - - 远端 - - - - - ER: + PR: ++ Her2: 1+ Ki-67: 5% -
A4 50 乳腺 乳腺组织(少许),同C9 - - - 远端 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: * Ki-67: * -
A5 56 乳腺 乳腺组织,同H1 - - - 远端 - - - - - ER: + PR: ++ Her2: 0 Ki-67: 5% -
A6 88 乳腺 乳腺组织,同H5 - - - 远端 - - - - - ER: + PR: + Her2: 0 Ki-67: <1% -
A7 53 乳腺 乳腺组织,同H8 - - - 远端 - - - - - ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% -
A8 84 乳腺 乳腺硬化性腺病,同H2 - - - 远端 - - - - - ER: ++ PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% -
A9 43 乳腺 乳腺组织,同I4 - - - 远端 - - - - - ER: ++ PR: ++ Her2: 0 Ki-67: <1% -
A10 51 乳腺 乳腺腺病,同E3 - - - 远端 - - - - - ER: +++ PR: + Her2: 1+ Ki-67: <1% -
A11 26 乳腺 腺病慢性炎 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: <1% -
A12 57 乳腺 乳腺小叶慢性炎 - - - 远端 - - - - - ER: ++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 2% -
A13 62 乳腺 乳腺小叶慢性炎 - - - 远端 - - - - - ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% -
A14 47 乳腺 乳腺小叶慢性炎 - - - 远端 - - - - - ER: + PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% -
A15 28 乳腺 乳腺腺病 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: ++ Her2: 0 Ki-67: <1% -
B1 34 乳腺 乳腺腺病 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 5% -
B2 34 乳腺 乳腺腺病(纤维腺病) - - - 良性 - - - - - ER: * PR: * Her2: * Ki-67: * -
B3 36 乳腺 乳腺腺病(纤维腺病) - - - 良性 - - - - - ER: * PR: * Her2: * Ki-67: * -
B4 30 乳腺 乳腺腺病 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 3% -
B5 28 乳腺 乳腺小叶导管上皮增生 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 2% -
B6 33 乳腺 乳腺腺病瘤伴导管上皮增生 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 2+ Ki-67: 7% -
B7 23 乳腺 乳腺增生病伴多发性纤维腺瘤 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 2% -
B8 47 乳腺 乳腺腺病瘤伴导管上皮增生 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 5% -
B9 27 乳腺 乳腺纤维腺瘤 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 2+ Ki-67: 3% -
B10 42 乳腺 乳腺纤维腺瘤 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: <1% -
B11 21 乳腺 乳腺纤维腺瘤 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 7% -
B12 38 乳腺 乳腺纤维腺瘤 - - - 良性 - - - - - ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: <1% -
B13 19 乳腺 纤维腺瘤(纤维瘤区域) - - - 非癌 - - - - - ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 7% -
B14 48 乳腺 乳腺导管内癌 - TisN0M0 0 恶性 乳腺癌 原发 3*2*1.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 9% Her-2 type
B15 48 乳腺 乳腺导管内癌 - TisN0M0 0 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Her-2 type
C1 38 乳腺 浸润性小叶癌 - T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 2*2*1 ER: ++ PR: + Her2: 3+ Ki-67: 8% Luminal B
C2 51 乳腺 浸润性小叶癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3*3 ER: - PR: ++ Her2: 2+ Ki-67: 7% Luminal A
C3 58 乳腺 浸润性小叶癌 - T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: ++ PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
C4 61 乳腺 浸润性小叶癌(乳腺腺病) - T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.3*3*2.7 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: * Luminal A
C5 40 乳腺 浸润性小叶癌 - T3N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 6*5*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 15% Luminal A
C6 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4*3.5*3 ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 65% Luminal A
C7 69 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2*1.5 ER: +++ PR: - Her2: 2+ Ki-67: 8% Luminal A
C8 37 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*3 ER: ++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Luminal B
C9 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2.5*1.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 20% Luminal A
C10 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 2*2*1.5 ER: ++ PR: ++ Her2: 1+ Ki-67: 3% Luminal A
C11 25 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3.5*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 5% Luminal A
C12 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.6*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 15% Luminal A
C13 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*3*2.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Her-2 type
C14 27 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.4*3.3*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 2% Her-2 type
C15 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3.5*3.2 ER: +++ PR: + Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
D1 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 2.7*2.*2 ER: +++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 35% Luminal B
D2 71 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1MO IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 10% 三阴性
D3 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 1% Her-2 type
D4 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3*2 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 3% Luminal B
D5 73 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*1.8 ER: +++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: 20% Luminal A
D6 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 15% Her-2 type
D7 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4aN0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 5.8*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 4% Luminal A
D8 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2*2 ER: + PR: - Her2: 3+ Ki-67: 10% Luminal B
D9 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 40% Her-2 type
D10 63 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.7*3.2*3 ER: +++ PR: ++ Her2: 1+ Ki-67: 15% Luminal A
D11 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 25% Luminal A
D12 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2 ER: - PR: ++ Her2: 3+ Ki-67: 35% Luminal B
D13 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*4*2 ER: ++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 6% Luminal B
D14 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1cN2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 2*1.5*1.5 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 30% 三阴性
D15 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4*4.5*1 ER: +++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 2% Luminal B
E1 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*3.5*3.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 50% Her-2 type
E2 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 5*3*2 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 65% Her-2 type
E3 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*2.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 40% Luminal B
E4 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 - ER: + PR: - Her2: 2+ Ki-67: 0.7 Luminal B
E5 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 5*3*2 ER: +++ PR: +++ Her2: 2+ Ki-67: 30% Luminal B
E6 38 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Her-2 type
E7 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 3.5*2.5*2 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 10% Her-2 type
E8 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 5.5*3*2.5 ER: - PR: - Her2: 2+ Ki-67: 65% Her-2 type
E9 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 1.5*1.5*1.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
E10 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Her-2 type
E11 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 7*7*4 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 10% Her-2 type
E12 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.8*2.5 ER: +++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Luminal B
E13 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3*3 ER: +++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Luminal B
E14 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.8*2 ER: +++ PR: + Her2: 2+ Ki-67: 45% Luminal B
E15 66 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*3 ER: +++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Luminal B
F1 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3.5*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 10%8 Luminal A
F2 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 35% Her-2 type
F3 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.8*3.2*3.2 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 10% 三阴性
F4 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*3.8*3.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
F5 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.6*3*2.5 ER: - PR: - Her2: 2+ Ki-67: <1% Her-2 type
F6 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2.5 ER: +++ PR: ++ Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
F7 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3*2.8 ER: ++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
F8 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*3.5*3 ER: - PR: - Her2: 2+ Ki-67: <1% Her-2 type
F9 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8*3.3*3 ER: + PR: ++ Her2: 0 Ki-67: 2% Luminal A
F10 28 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7*3.2*3 ER: + PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: <1% Luminal B
F11 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3.8*3.5 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 20%5 三阴性
F12 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8*3*3 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% 三阴性
F13 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.5*3.2 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Her-2 type
F14 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.6*3.3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Her-2 type
F15 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2*2 ER: +++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: <1% Luminal A
G1 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5*5*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 15% Her-2 type
G2 52 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2.5*2 ER: +++ PR: ++ Her2: 2+ Ki-67: 75% Luminal B
G3 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2*1.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 8% Luminal B
G4 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 8*6*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Her-2 type
G5 65 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*1.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 15% Luminal A
G6 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4*4*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20% Her-2 type
G7 14 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 2+ Ki-67: 15% Luminal B
G8 31 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*4*2.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 35% Luminal B
G9 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5*4.5*3.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 35% Her-2 type
G10 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*3*3 ER: * PR: * Her2: 0 Ki-67: 20% *
G11 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.7*3.5*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
G12 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 0 Ki-67: 8% Luminal A
G13 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2.5 ER: +++ PR: ++ Her2: 3+ Ki-67: 35% Luminal B
G14 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*4*3 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 20% Luminal A
G15 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3.5*3 ER: + PR: - Her2: 2+ Ki-67: 40% Luminal B
H1 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.2*3 ER: ++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 2% Luminal B
H2 84 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.4*3.2*3.2 ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% Luminal A
H3 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: ++ PR: - Her2: 3+ Ki-67: 35% Luminal B
H4 63 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*2 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 45% Luminal B
H5 88 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 35% 三阴性
H6 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5*4*3 ER: * PR: - Her2: * Ki-67: <1% *
H7 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*1 ER: ++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 50% Luminal B
H8 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T1N1M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*4*4 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 10% Luminal A
H9 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4*3*2 ER: +++ PR: +++ Her2: 1+ Ki-67: 10% Luminal A
H10 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.2*3 ER: +++ PR: + Her2: 3+ Ki-67: 15% Luminal B
H11 34 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T4N2M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 5*2.5*2.3;3.5*3*3 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 75% Her-2 type
H12 85 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3.5*3.2 ER: - PR: - Her2: 2+ Ki-67: 45% Her-2 type
H13 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.2*3*2.6 ER: +++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: 3% Luminal A
H14 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*1.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 65% Her-2 type
H15 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.8*3.4*3 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 35% 三阴性
I1 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9*3.6*3.4 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% 三阴性
I2 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: + PR: - Her2: 3+ Ki-67: 8%
I3 30 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5*4*3 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 30% 三阴性
I4 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3.5*3 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 35% 三阴性
I5 33 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.8*3.8*3 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 55% 三阴性
I6 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5 ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 25% Luminal B
I7 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4*2.5*2 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 50% 三阴性
I8 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3.5*3 ER: ++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: 15% Luminal A
I9 29 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4*2.5*2 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 0.85 三阴性
I10 32 乳腺 伴大汗腺分化的癌 - T4N0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 30% Her-2 type
I11 20 乳腺 伴大汗腺分化的癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 2% Her-2 type
I12 53 乳腺 伴大汗腺分化的癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: + Her2: 0 Ki-67: 4% Luminal A
I13 57 乳腺 微乳头状癌 - T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3*1.5 ER: +++ PR: - Her2: 1+ Ki-67: <1% Luminal A
I14 42 乳腺 微乳头状癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: ++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 0.7 Luminal A
I15 46 乳腺 筛状癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2.5*2 ER: +++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 10% Luminal A
J1 47 乳腺 筛状癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2*1.5 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 7% Her-2 type
J2 53 乳腺 粘液癌 - T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: ++ PR: - Her2: 0 Ki-67: 8% Luminal A
J3 58 乳腺 粘液癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: +++ PR: +++ Her2: 3+ Ki-67: 30% Luminal B
J4 82 乳腺 化生性癌(鳞状细胞癌) - T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 30% 三阴性
J5 54 乳腺 化生性癌(鳞状细胞癌) - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2*1.5 ER: - PR: - Her2: 1+ Ki-67: 35% 三阴性
J6 56 乳腺 伴髓样特征癌 - T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3.5*3 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 20% 三阴性
J7 52 乳腺 伴髓样特征癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 15% Her-2 type
J8 46 乳腺 伴髓样特征癌 - T3N0M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 50% Her-2 type
J9 60 乳腺 伴髓样特征癌 - T4BN1M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: <1% Her-2 type
J10 57 乳腺 伴髓样特征癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4*4*4 ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 20%5 Her-2 type
J11 56 乳腺 伴髓样特征癌 - T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 10% Her-2 type
J12 43 乳腺 髓样癌 - T1N0M0 IA 恶性 乳腺癌 原发 2*2*2 ER: +++ PR: ++ Her2: 3+ Ki-67: 30% Luminal B
J13 63 乳腺 不典型髓样癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5 ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 40% 三阴性
J14 69 乳腺 伴神经内分泌特征的癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: 10% 三阴性
J15 65 乳腺 伴神经内分泌特征的癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 3+ Ki-67: 30% Her-2 type
J16 69 乳腺 伴神经内分泌特征的癌 - T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 - ER: - PR: - Her2: 0 Ki-67: <1% 三阴性
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。