X098Mc01 多器官正常及肿瘤组织组合芯片
点数 98 例数 98
行数 10 列数 10
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

X098Mc01


多器官正常及肿瘤组织组合芯片,包含10种正常人体器官(肺、前列腺、乳腺、肾上腺、结肠、大脑、心脏、子宫、食道和肾组织各5例,肾透明细胞癌、结肠腺癌、子宫内膜癌和浸润性乳腺癌各10例,肺鳞状细胞癌4例,肺腺癌4例),一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 28 肺组织 - - - 正常 - - - - -
A2 40 肺组织 - - - 正常 - - - - -
A3 30 肺组织 - - - 正常 - - - - -
A4 36 肺组织 - - - 正常 - - - - -
A5 40 肺组织 - - - 正常 - - - - -
A6 46 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A7 40 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A8 36 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A9 35 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
A10 35 前列腺 前列腺组织 - - - 正常 - - - - -
B1 43 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B2 43 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B3 50 乳腺 乳腺组织(纤维脂肪组织) * - - 瘤旁 - - - - -
B4 64 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B5 25 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
B6 40 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
B7 40 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
B8 42 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
B9 30 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
B10 50 肾上腺 肾上腺组织 - - - 正常 - - - - -
C1 30 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
C2 35 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
C3 38 结肠 结肠组织 - - - 正常 - - - - -
C4 57 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C5 58 结肠 结肠组织 - - - 瘤旁 - - - - -
C6 35 大脑 大脑组织 - - - 正常 - - - - -
C7 40 大脑 大脑组织 - - - 正常 - - - - -
C8 46 大脑 大脑组织 - - - 正常 - - - - -
C9 45 大脑 大脑组织 - - - 正常 - - - - -
C10 50 大脑 大脑组织 - - - 正常 - - - - -
D1 45 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
D2 48 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
D3 50 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
D4 46 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
D5 40 心脏 心肌组织 - - - 正常 - - - - -
D6 55 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D7 56 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D8 45 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D9 54 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
D10 59 子宫 子宫内膜组织 - - - 瘤旁 - - - - -
E1 30 肾脏组织 - - - 正常 - - - - -
E2 45 肾脏组织 - - - 正常 - - - - -
E3 35 肾脏组织 - - - 正常 - - - - -
E4 19 肾脏组织 - - - 正常 - - - - -
E5 32 肾脏组织 - - - 正常 - - - - -
E6 30 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
E7 40 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
E8 36 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
E9 42 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
E10 50 食道 食道组织 - - - 正常 - - - - -
F1 45 透明细胞癌 1 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*3*2.5
F2 65 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6.5*4*3.5
F3 65 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*5*4
F4 60 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 5*5*4
F5 72 透明细胞癌 1--2 T1aN0M0 I 恶性 肾癌 原发 3*3*1.5
F6 60 透明细胞癌 1 T2N0M0 II 恶性 肾癌 原发 8*7
F7 56 透明细胞癌 1 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6.5*4.5
F8 57 透明细胞癌 2--3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 6*4*3.5
F9 51 透明细胞癌 3 T1N0M0 I 恶性 肾癌 原发 4.5*4*3
F10 69 透明细胞癌 3 T1bN0M0 I 恶性 肾癌 原发 7*6*6
G1 48 结肠 腺癌 1 T1N0M0 I 恶性 结肠癌 原发 5*4*1
G2 62 结肠 腺癌 1 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*3
G3 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 5*5*0.5
G4 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 7*8
G5 55 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 6*5*4
G6 54 结肠 腺癌 2 T3N1M0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 5*3*1.2
G7 53 结肠 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 结肠癌 原发 3*3*1
G8 61 结肠 腺癌 2 T4bN2bM0 IIIC 恶性 结肠癌 原发 5.5*4*1
G9 53 结肠 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 结肠癌 原发 5.5*4*1
G10 36 结肠 腺癌 2 T3N1bM0 IIIB 恶性 结肠癌 原发 4.5*4*1
H1 53 子宫 子宫内膜样腺癌 1 T1N0M0 I 恶性 子宫癌 原发 -
H2 51 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1aN0M0 IA 恶性 子宫癌 原发 5.5*5*1
H3 65 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1B1N0M0 IB1 恶性 子宫癌 原发 6*6
H4 70 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T2N0M0 II 恶性 子宫癌 原发 大小约4
H5 61 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1bN1M0 IIIC 恶性 子宫癌 原发 -
H6 50 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1bN1M0 IIIC 恶性 子宫癌 原发 7*5*1.5
H7 52 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1aN0M0 IA 恶性 子宫癌 原发 -
H8 50 子宫 子宫内膜样腺癌 2 T1bN1M0 IIIC 恶性 子宫癌 原发 5*4.5*2
H9 47 子宫 子宫内膜样腺癌 3 T1aN0M0 IA 恶性 子宫癌 原发 1*1*1
H10 55 子宫 子宫内膜样腺癌 3 T1aN0M0 IA 恶性 子宫癌 原发 4*4*0.8
I1 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2.5*1.5
I2 71 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 -
I3 32 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 -
I4 73 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5*3*1.8
I5 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*2.5
I6 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4aN0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 5.8*3*
I7 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 2.5*2*2
I8 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5*3*2
I9 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*3*3
I10 30 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5*4*3
J1 58 鳞状细胞癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*3.8*3
J2 59 鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约5.4
J3 56 鳞状细胞癌 2 T3N2M0 IIIB 恶性 肺癌 原发 直径约5.6
J4 69 鳞状细胞癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3.2
J5 68 乳头状腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4*3.5*3.2
J6 55 腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 肺癌 原发 4.2*3.3*3
J7 63 腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4.5*3.5*3.3
J8 71 乳头状腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 肺癌 原发 4*3*2.5
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。