D079St01 胃癌中-晚期组织芯片,附WHO Grade,TNM及Stage
点数 79 例数 79
行数 8 列数 10
点样直径 1.5mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

D079St01


胃癌中晚期组织芯片,包含43例中期腺癌,36例晚期腺癌,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 65 腺癌 3 T2N1M0 IIA 恶性 胃癌 原发 2*2
A2 58 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5*4
A3 64 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃恶性肿瘤 原发 10*8
A4 54 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5
A5 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
A6 65 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 4.4*4.0*3.0
A7 63 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8*7*0.8
A8 54 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 3.5*2.5
A9 76 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
A10 49 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.5*5.5*0.5
B1 64 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 6.5*6.0*0.5
B2 89 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 8.0*5.0*4.5
B3 61 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃恶性肿瘤 原发 7.5*6
B4 69 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃恶性肿瘤 原发 3*2.5
B5 61 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃镜:发现胃部肿块 原发 4.5*4.5*1.0
B6 48 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃镜:发现胃内溃疡型肿块 原发 4.0*3.0*0.5
B7 59 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 5.0*5.0*1.0
B8 65 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
B9 62 腺癌 2 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 -
B10 51 腺癌 3 T3N0M0 IIA 恶性 胃癌 原发 9*7
C1 57 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5*4.5
C2 70 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃恶性肿瘤 原发 4*3.8
C3 73 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*5.5*2
C4 69 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
C5 72 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
C6 74 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
C7 66 腺癌 2--3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 最大径分别为4及1.5
C8 80 粘液性乳头状腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*5*2
C9 75 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 10.5*5
C10 65 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
D1 50 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*2.5*1.5
D2 73 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 -
D3 74 腺癌 1 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7.0*5.0*1.0
D4 63 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.4*4.2*4.0
D5 61 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 2.5*2*2.5
D6 63 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5.0*4.0*1.5
D7 66 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 6*4*1
D8 78 粘液腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 8*8*2
D9 59 腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 7*6*2.5
D10 30 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 5.0*3.5*1.0
E1 62 腺癌 3 T3N1M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4.5*2.8*1.2
E2 55 腺癌 1 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 3*2.5*1
E3 66 腺癌 2 T4aN0M0 IIB 恶性 胃癌 原发 4*4*2
E4 65 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5.0*3.5*1.0
E5 45 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
E6 65 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 17*15
E7 49 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8*6
E8 63 腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
E9 44 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
E10 61 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
F1 55 腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 10*8*3
F2 47 腺癌 3 T4N1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
F3 77 腺癌 2 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 约6*6*1
F4 61 腺癌 3 T4aN1M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
F5 70 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6*4
F6 44 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 7.0*6.0*1.0
F7 66 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8.5*8*2
F8 55 腺癌 2 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 6.5*5
F9 74 腺癌 2--3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃占位性病变 原发 10*5
F10 63 腺癌 3 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 8*6*2
G1 64 腺癌 1 T4aN2M0 IIIA 恶性 胃癌 原发 -
G2 58 粘液腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.5*4.0*0.5
G3 53 腺癌 2 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*4*1.5
G4 58 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
G5 67 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 4.5*3.2*1.8
G6 67 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 约15*10*3
G7 56 腺癌 3 T3N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
G8 53 腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5*4*1.5
G9 61 低粘附性腺癌 3 T3N3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 约3*2.5*1.3
G10 62 腺癌 2--3 T4N3M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
H1 72 腺癌 2 T4bN1M0 IIIB 恶性 胃癌 原发 5.2*2.3
H2 80 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 9.5*5.8
H3 56 腺癌 2 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 6*4
H4 63 腺癌 3 T4aN3aM0 IIIB 恶性 胃癌 原发 -
H5 83 腺癌 2 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 6*5
H6 55 腺癌 3 T3N3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5*3.5*0.8
H7 49 腺癌 2--3 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 -
H8 43 腺癌 3 T4bN3aM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 10*7*2.5
H9 66 腺癌 3 T4aN3bM0 IIIC 恶性 胃癌 原发 5*3.5*1
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。