F110Br01 乳腺癌及边缘组织组合芯片,附WHO Grade,TNM及Stage分期等临床信息
点数 110 例数 110
行数 11 列数 10
点样直径 1.0mm 组织固定方式 福尔马林固定24h
QA/QC HE染色和IHC染色

F110Br01


乳腺癌及边缘组织微阵列芯片,含100例非特殊性浸润性乳腺癌及10例边缘组织,一例一点


价格
请选择芯片类型:

Logo
Legend:
位置 年龄 性别 器官 病理诊断 Grade TNM Stage 组织类型 临床诊断 肿块来自原发/转移 肿块大小 淋巴结转移情况 远处转移部位 IHC1 IHC2 IHC3 IHC4 IHC5
A1 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.5x3.0
A2 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.5x3.2
A3 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 1--2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.8x3.0
A4 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIB 恶性 右乳癌 原发 4×3×1
A5 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 右乳癌 原发 -
A6 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIIB 恶性 左侧乳腺癌 原发 6×5×3
A7 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N1M0 IIIA 恶性 右乳肿块 原发 8×8×4
A8 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 左乳癌 原发 -
A9 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 4×3×3
A10 39 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4×4×3
B1 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N1M0 IIIB 恶性 右乳癌 原发 3×2×2
B2 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 右乳癌 原发 -
B3 73 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIIB 恶性 右乳癌 原发 4×2×2
B4 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4×3×2
B5 36 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 乳腺癌 原发 4×3×2
B6 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 左乳癌 原发 4×4×3
B7 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 右侧乳腺癌 原发 17.0x15.0x5.0
B8 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 -
B9 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.6x3.0
B10 25 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5x3.5x3.0
C1 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.5x3.0
C2 80 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.4x3.0
C3 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.5
C4 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x3.0
C5 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 右侧乳腺癌 原发 -
C6 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.5x3.0
C7 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.2x3.0
C8 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.2x3.0
C9 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 左侧乳腺单纯癌 原发 -
C10 28 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.2x3.0
D1 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌(少许) 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.5x3.0
D2 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5x3.8x3.5
D3 37 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x3.0
D4 40 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.5x3.2
D5 44 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.5x3.0
D6 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.6x3.3
D7 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.3x3.0
D8 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.0x2.5
D9 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.2x3.0
D10 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.6x3.5
E1 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.0x3.0
E2 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.4x3.0x2.5
E3 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5x3.0x2.8
E4 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.6x3.0
E5 38 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.7
E6 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.2x3.0
E7 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.5x3.2
E8 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5x4.0x3.5
E9 38 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.5x3.2
E10 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.8x3.3
F1 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌(少许) 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.5x3.0
F2 41 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌(少许) 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x3.0
F3 54 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x2.5
F4 38 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.0x3.0
F5 48 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x2.5x2.5
F6 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.5
F7 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x2.5x2.0
F8 72 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.7x3.2
F9 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5x3.5x3.0
F10 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.2x3.0x2.5
G1 51 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.5x3.2
G2 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.8x3.5
G3 68 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.6x3.0
G4 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T4N2M0 IIIB 恶性 右乳癌 原发 -
G5 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.2x3.2
G6 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.5
G7 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.0x3.0
G8 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x2.5
G9 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.0x2.5x2.5
G10 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5.0x4.0x3.0
H1 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.5x3.0
H2 67 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5.0x4.5x3.0
H3 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x2.5x2.0
H4 55 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.7x3.5x3.2
H5 68 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.5
H6 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.3x3.0x2.4
H7 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.4x3.0
H8 56 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.2x3.0
H9 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3*2.5*2
H10 84 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.4x3.2x3.2
I1 35 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T3N1M0 IIB 恶性 左乳癌 原发 6×4×3
I2 47 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.7x3.5
I3 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 4.5x4.0x3.0
I4 50 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.0x3.0
I5 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N0M0 IIA 恶性 右乳癌 原发 -
I6 29 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2 T2N1M0 IIB 恶性 左乳癌 原发 3×2.5×1.5
I7 64 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.2x3.0
I8 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 2--3 T2N0M0 IIA 恶性 右乳癌 原发 3×3×3
I9 43 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T3N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 5.0x3.4x3.2
I10 60 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N0M0 IIA 恶性 左乳癌 原发 3×3×2
J1 53 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.5x3.0x3.0
J2 46 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.0x3.0x3.0
J3 42 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.8x3.5x3.0
J4 45 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.5x3.0x2.5
J5 68 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 3.0x3.0x2.6
J6 57 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N1M0 IIB 恶性 乳腺癌 原发 4.4x3.2x3.0
J7 61 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.9x3.2x3.0
J8 58 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T2N2M0 IIIA 恶性 乳腺癌 原发 3.2x3.0x2.6
J9 49 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T3N3M0 IIIC 恶性 乳腺癌 原发 -
J10 62 乳腺 非特殊性浸润性乳腺癌 3 T4N0M0 IIIB 恶性 乳腺癌 原发 4×3×1.5
K1 55 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁 - - - - -
K2 57 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K3 47 乳腺 乳腺腺病(少许非特殊性浸润性乳腺癌) - - - 瘤旁 - - - - -
K4 47 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K5 44 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K6 51 乳腺 乳腺腺病 - - - 瘤旁 - - - - -
K7 42 乳腺 乳腺组织(纤维脂肪组织) - - - 瘤旁 - - - - -
K8 62 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K9 64 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - - -
K10 43 乳腺 乳腺组织 - - - 瘤旁 - - - -
应用: 常规组织学操作包括免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH),可以在我们的技术支持页面找到操作流程。

注意事项:

1.收到产品后请在4°保存,并在3个月内使用;
2.请在实验前60°烤片30分钟;
3.请选择温和的修复方式,以免造成组织脱落。